Czech Star Wars Wiki
Advertisement
Obsah tohoto článku spadá mezi Legendy.Obsah tohoto článku spadá před období před Starou republikou

Předrepublikové období, také známé jako Raný hyperprostorový věk, bylo období před vznikem Galaktické republiky (25 053 PřBY). Zahrnuje vznik prvních civilizací, jejich evoluci, objev mezihvězdného pohonu až do roku 25 053 PřBY, kdy byla založena Galaktická republika.

Celému období předně dominovaly tajemné dávné druhy, jež vynalezli mezihvězdný pohon mnohem dříve než lidé a další později většinově zastoupené druhy. Mezi tyto druhy patří Columi, Killikové a Rakata. Jména a historie těchto dávných civilizací během času vymizela, včetně té náležející Celestiálům. Při jejich výpravách po galaxii tyto civilizace v mnoha směrech ovlivnili vývoj a kulturu primitivnějších druhů, které by později dominovali galaxii. Některé z těchto dávných kultur také postavily obrovské a záhadné stavby k mnoha různým účelům, patří mezi ně například Star Forge, Stanice Centerpoint, Chřtán či Foundry.

Historie[]

Na počátku všeho tu byl Velký třesk. Během času dalo mnoho planet nové galaxie vzniknout životu. V následujících miliardách let se tyto formy života vyvíjely až jednoho dne první z nich začaly podnikat cesty mimo svou planetu. Zmínky o prvních vesmírných cestovatelích se nedochovaly avšak zůstaly po nich v galaxii mohutné stavby. Například Corellianská soustava byla v tomto období uměle vytvořena a Drallové se Seloniany sem byli neznámou civilizací přemístěni. Mnohé z těchto dávných kultur také upravily biosféry mnoha planet, např. Kashyyyk či Tatooine. Mnoho let poté Devaroniané jako první z později dominantních druhů objevili mezihvězdný pohon. Poté mnoho civilizací jako například Gree či Columi vzniklo jen aby krátce poté zaniklo.

Mapa galaxie

Nezávisle na sobě ve stejném časovém období na mnoha planetách objevili jednotlivé druhy mystickou Sílu, jež všechny její badatele přivedla na jedno místo, Tython, planetu v Hlubokém jádře. V roce 36 453 PřBY byl založen Řád Je'Daii za účelem sjednocení názorů na onu mystickou Sílu a snahy o její studium.

První významná civilizace, jejíž historie je zachována, bylo Rakatanské Nekonečné impérium. V období okolo 30 000 PřBY procházelo svým zlatým věkem, řídce roztaženo po většině tehdy známé galaxie, od Dantooine až po Honoghr. Celé impérium bylo poháněno především otrokářstvím podmaněných druhů (např. lidé, Selkathové a Ghorfa). Jako znak své síly postavili Star Forge, artefakt temné strany Síly, jež poháněl jejich válečnou mašinérii.

Mezitím na Tythonu v roce 25 793 PřBY začal být očividný rozpor mezi dvěma skupinami následovníků Síly, Ashla a Bogan, jež později vypukl v Silové války. Okolo roku 25 783 PřBY Ashla porazili Bogan a zformovali nový řád, založený na principech míru a harmonie, Řád Jedi.

Okolo 25 200 PřBY se v důsledku občanské války poháněné agresí temné strany Síly, jíž dříve využívali ke svému prospěchu, vzpouře otroků a moru, jež stíhal pouze Rakaty, rozpadlo Nekonečné impérium. Oproštěni od bičů svých zotročitelů druhy jako lidé či Durové rychle zadaptovali jejich technologii a během několika seti let byl mezihvězdný pohon dostupný všem.

Následný konflikt zvaný Sjednocovací války skončil podpisem Galaktické ústavy a tak začala éra expanze a Staré republiky.

Civilizace[]

Lidé[]

Coruscant je nejpravděpodobnější domovská planeta lidí. Zhell byla první známá a dochovaná lidská civilizace složená z 13 kmenů. Jediná její zmínka je v poemu Dha Werda Verda pojednávajícím o jejich válkách s Taungy.

Poslední vzdor Taungů ve válce o Coruscant

S objevem mezihvězdného pohonu lidé kolonizovali mnoho jádrových světů jako jsou Alderaan, Corellia, Axum či Metellos.

Impérium Xim[]

Zakladatel tohoto impéria, pirát Xim, pocházel z Coruscantu a vybudoval své impérium v tionské hvězdokupě v roce 25 130 PřBY. Za cílem zneškodnění svých nepřátel zformoval tajnou policii, GenoHaradan, jež jeho impérium nakonec přežila o více jak 20 tisíc let. Impérium bylo zničena v Třetí bitvě o Vontor během války s Hutty.

Azurové impérium[]

Azurové impérium bylo impérium planet Jádra okolo Perlemianské obchodní cesty. Jeho centrem byla planeta Axus. Impérium bylo stovky let před vznikem Republiky mírumilovně anexováno Coruscantem.

Seoulariané[]

Seoulariané byli lidé z planety Seoul 5, jejichž civilizace se rozpínala po mnoha okolních planetách. Byli technologicky vyspělí, známí především díky svým krystalům, jež dokázali např. posílit mentální síly jedince či soustředěním energie skrze ně zničit i celou planetu.

Durové[]

Durové byli jedni z prvních průzkumníků mezihvězdného pohonu a stejně jako lidé obsadili mnoho světů okolo Jádra jen aby později byli zotročeni Rakaty.

Posledním vládcem Duroské monarchie před vznikem Republiky byla královna Rana Mas Trehalt.

Nekonečné impérium[]

Nekonečné impérium

Nekonečné impérium Rakatů se rozpínalo po většině galaxie, ačkoliv pod kontrolou mělo pouze pomálo světů. Založeno bylo především na otrokářství a zneužívání temné strany Síly. Toto zneužívání nakonec vedlo k zániku impéria poté, co vnitřní konflikty přerostly v občanskou válku, k níž s navíc přidala také vzpoura otroků a záhadný mor postihující pouze Rakaty.

Huttové[]

Původně z planety Varl, Huttové vybudovali své impérium především na Okraji. Mezi jimi kolonizované světy patří například Ko Vari či Evocar. V období od pádu Rakatů do vzniku Republiky byli právě oni dominantní silou v galaxii. Jejich vítězství na Impériem Xim jim přineslo spoustu prostoru pro své operace v oblasti galaxie později přezdívané Huttský prostor.

Sithové[]

Sithové jakožto druh pocházejí z planety Korriban. Ačkoliv praktikovali živé oběti a byli takřka v konstantním stavu války mezi sebou, jejich kultura byla na poměrně vysoké úrovni. Mnoho z nich obdrželo titul Sithský lord, pouze král Adas získal tuto pozici v roli monarchy. Okolo roku 28 000 PřBY král Adas násilně sjednotil všech

Sithská rasa

ny kmeny Korribanu a prohlásil sám sebe za Sith'ari (ang. overlord = pán/vládce), vládce který Korribanu bude vládnout navždy.

Při svém příchodu Rakaté předstírali alianci s králem Adasem a dokonce mu předali i své znalosti ohledně technologie holokronů. Když však jejich pravé úmysly, zotročení Sithů, vyšly najevo, povedlo se Sithům zahnat Rakaty na ústup, přičemž však král Adas padnul. Brzy poté bez jeho pevné ruky se mnozí začali prohlašovat za Sith'ari. Spousty vnitřních bojůvek nakonec donutily Sithy přesunout své hlavní město na planetu Ziost.

Columi[]

Okolo 100 000 PřBY Columi opustili svůj domovský svět Columus a pozorovali vyvíjející se civilizace v galaxii. Jejich zvláštní pozornosti se dostalo Durům a Coruscantu. Nic však hodno jejich plnému zájmu nenašli a vrátili se zpět na svou planetu.

Gree[]

Na Vnějším okraji Gree vybudovali svou mezihvězdnou civilizaci. Soustředění celé jejich kultury spočívalo ve vynalézání a objevování. Ačkoliv vytvořili spoustu technických zázraků, i jejich civilizace postupně ustoupila do stínu své původní slávy.

Kwa[]

Tento ještěro-humanoidní druh žil na Dathomiru a postavil tzv. Infinity Gates (z ang. - Brány nekonečna), jež uživateli umožňují takřka okamžitě cestovat mezi světy. Kwa však byli téměř vyhlazeni Rakaty.

Sharu[]

Humanoidní rasa ze systému Sharu, jež se proslavila výhradně svými obřími plastovými pyramidami a mysteriózním objektem zvaným Mindharp of Sharu . Někdy v této době, hnaní strachem z cizí civilizace (pravděpodobně Celestiálové), Sharu schovali svou civilizaci pod zem a díky mysl pozměňujícím rostlinám přišli o své znalosti a inteligenci. Stali se tak primitivními Toka.

Killikové[]

Druh původem z Alderaanu, hmyzu podobní Killikové byli okolo 35 000 PřBY Celestiály přemístěni z Jádra do Neznámých oblastí. Když lidští kolonizátoři přistáli o několik milénií později na jejich světech, jediné

Královna Killiků

co po nich zbyly obří umělé kopce, jež tam zanechali.

Technologie[]

Všechny civilizace v tomto období prošli své ekvivalenty dob kamenných, průmyslových atd. až dosáhli vesmírného věku. Biliony průkopníků, tak postupně přes první podsvětelné pohony s pomocí technologií padlého Nekonečného impéria dospěli od primitivních nukleárních pohonů až po pohony schopné mezihvězdného letu.

Průlom v překonání rychlosti světla přinesl až objev hyperprostoru a následně hyperpohonu. První technologií poháněnou hyperpohonem bylo hyperprostorové dělo, jež urychlovalo lodě do hyperprostoru. Mělo však mnoho limitací, především to byla jednosměrná cesta, pokud na druhá straně nebylo již postaveno dělo druhé. Pomocí nich se však poprvé spojili Durové s lidmi.

Vrcholem tedy byl až vynález hyperpohonu, který konečně dovolil civilizacím volně cestovat po galaxii. V této době také byly sestrojeni první droidi s umělou inteligencí.

Významné úspěchy[]

V době, kdy Durové a lidé dosáhli mezihvězdné věku již mnoho dávných civilizací zmizelo a zbyly po nich monumentální stavby, jež svou velikostí a technologií hravě překonávaly tehdejší technologii.

Corellianský systém[]

Pomocí precizní kontroly nad gravitačními polemi Celestiálové vytvořili Corellianský systém. Ten se vyznačoval neobvyklým počtem pěti sousedících planet podporujících život v jednom systému.


Stanice Centerpoint

Stanice Centerpoint

[]

Přestavba Corellianského systému byla především možná díky stanici Centerpoint. Masivní stanice byla totiž domovem neuvěřitelně silného tažného paprsku, jež umožňoval pohybovat objekty skrze hyperprostor. Je obecně spekulováno, že Celestiálové využili Killiky na výstavbu této stanice. Jejím pravým účelem však bylo uvěžnění bytosti známé jako Abeloth.


Chřtán[]

Je teoretizováno, že tento labyrint tvořený černými dírami byl vystaven jako vězení pro Abeloth. Využito bylo podobné technologie jako v případě Corellianského systému.

Star Forge

Star Forge odsávající plazmu z hvězdy systému Lehon

[]

Pýcha Rakatanského impéria, tato stanice a továrna zároveň vyráběla válečné stroje z plazmy slunce Rakatanského domovského systému. Po korupci a pádu Nekonečného impéria byla stanice opuštěna a po světech po celé galaxii byly ukryty v Rakatanských chrámech hvězdné mapy vedoucí k její lokaci.

Hvězdné chrámy[]

Tyto chrámy byly dílem Kwa a obsahovaly Infinity Gates. Ačkoliv brány byly primárně využívány k transportu, daly se také využít jako zbraň hromadného ničení. Proto chrámy obsahovaly obranné prostředky k zastavení cizích návštěvníků.

Advertisement