ویکی جنگ ستارگان
Advertisement

کوروسانت سیاره ای تخیلی در کهکشان جنگ ستارگان است.

مشخصات[]

این سیاره از نظر منطقه،در منطقه ی Core Worlds قرار دارد و نزدیک به مرکز کهکشان است.همچنین این سیاره همیشه از نظر سیاسی و حکومتی مرکز کهکشان بوده است و به این دلیل، علاوه بر این که تعدادی از شاهراه های بازرگانی کهکشان از آن عبور می کنند،ثروتمند ترین سیاره نیز هست. تمام آن را شهر های عظیم پوشانده اند که ساختمان های مرتفع آنان،نظر هر بیننده را به خود جلب می کنند.

Advertisement