FANDOM


Tarkin1

Wilhuff Tarkin (?-0 BBY) wie in fan de trouste oanhingers fan de Nije Orde. Hy werd troch Palpatine beneamed tot gûverneur fan de Seswenna Sector, foardat hy oan de Death Star project wurke.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.