Darthpedia
Advertisement

thumb|220px|znak Galaktickej Republiky Galaktická Republika (Prvá galaktická republika) bolo štátne zriadenie, ktoré vládlo galaxii vyše 25 000 rokov, až do ustanovenia Galaktického 

Impéria 19 PřBY. Počas svojej existencie bola všeobecne známa ako Republika. V neskoršej dobe bola spomínaná ako Stará republika (po Deklarácii Nového poriadku bol používaný tiež termín Starý poriadok). Galaktická republika bola zastupiteľská demokracia, zložená zo sústav, sektorov a svetov skoro celé známej galaxie. Ústredná vláda sa skladala z legislatívneho, výkonného a súdneho orgánu.

Legislatívnym orgánom bol Galaktický senát, zbor zvolených alebo vymenovaných zástupcov svetov, senátorov. Jeho hlavnou úlohou bolo riešenie sporov na planetárnej až celogalaktické úrovni, reguláciou obchodných trás medzi sústavami a zastupovať záujmy občanov republiky.

Výkonným orgánom bol Úrad najvyššieho kancelára. Najvyšší kancelár bol volený členmi senátu z vlastných radov. . .

Súdny orgán sa skladal z Najvyššieho súdu a nižších Regionálnych súdov. Najvyšší súd tvorilo 12 sudcov.

Po väčšinu svojej histórie nevystupovala Republika ako silne centralizovaná vláda, ale ako zväzok suverénnych planét za účelom spoločnej ochrany a ekonomickej prosperity. V posledných desaťročiach svojej existencie bola skôr neschopnou, vládou zviazanou byrokraciou a obmedzovanou politickou a korporátnou korupciou.

Kategória:Štátne zariadenia

Advertisement