FANDOM


Bu çeviri rehberi genellikle nasıl çevrileceğinden emin olunamayan bazı terim/kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulunduruyor.

Listeye ekleme yaparken lütfen alfabetik sıraya göre ekleyin. Eğer mevcut liste alfabetik değilse yakında gelecek bir güncellemeden ötürüdür, düzeltilmemelidir. Birden fazla terim eklendiğinde kolaylık için Alphabetizer Chrome eklentisini kullanabilirsiniz.

Liste

Bölgeler, konumlar ve ticaret rotaları

 • Altar of Mortis = Mortis Sunağı
 • Arrowhead Region = Okucu Bölgesi
 • Bright Tree Village = Işıklı Ağaç Köyü
 • Carbon Ridge = Karbon Bayırı
 • Cave of Evil = Kötülük Mağarası
 • Citadel prison = Hisar hapishanesi
 • Cloud City = Bulut Şehri
 • Colonies = Koloniler
 • Core Worlds = Merkez Dünyalar
 • Corellian Run = Corellia Kaçış Yolu
 • Coruscant underworld = Alt Katlar
 • Cronese Mandate = Cronese Mandası
 • Deep Core = Derin Merkez
 • Dragonsnake Bog = Ejderyılan Bataklığı
 • Echo Base = Echo Üssü
 • Emperor's Citadel = İmparator'un Hisarı
 • Expansion Region = Yayılım Bölgesi
 • Extragalactic = Galaksi dışı
 • Federal District = Federal Bölge
 • Fortress Inquisitorius = Engizisyon Kalesi
 • Fortress Vader = Vader Kalesi
 • Galactic City = Galaktik Şehir
 • Galactic Senate Chamber = Galaktik Senato Meclisi
 • Gamor Run = Gamor Kaçış Yolu
 • Goazan Badlands = Goazan Kırgıbayırı
 • Grand Republic Medical Facility = Büyük Cumhuriyet Medikal Tesisi
 • Graveyard of Giants = Devler Mezarlığı
 • Hive-spires = Kovan kuleler
 • Holocron Vault = Holokron Mahzeni (Canon)
 • Holocron Vaults = Holokron Mahzenleri (Legends)
 • Imperial Executive Building = İmparatorluk Yönetim Binası
 • Imperial Palace = İmparatorluk Sarayı
 • Imperial Plaza = İmparatorluk Plazası
 • Inner Rim = İç Halka
 • Jakku Observatory = Jakku Rasathanesi
 • Jedi Archives = Jedi Arşivi
 • Jedi Council Chamber = Jedi Konseyi Odası
 • Jedi Praxeum = Jedi Praxeum
 • Jedi Temple = Jedi Tapınağı
 • Jundland Wastes = Jundland Çölü
 • Kelvin Ravine = Kelvin Yarıntısı
 • Kessel Run = Kessel Kaçış Yolu
 • Kuat shipyards = Kuat tersaneleri
 • Mid Rim = Orta Halka
 • Mon Cala = Mon Kala
 • Monument Plaza = Anıt Plazası
 • Namadii Corridor = Namadii Koridoru
 • New Coral City = Yeni Mercan Şehri
 • Nima Outpost = Nima Karakolu
 • Nomad City = Göçebe Şehri
 • Nova Vaults = Nova Mahzenleri
 • Outer Rim Territories = Dış Halka Bölgeleri
 • Outlander Club = Yabancı Klubü
 • Perlemian Trade Route = Perlemian Ticaret Rotası
 • Petranaki arena = Petranaki arenası
 • Pilgrim's Road = Seyyah'ın Yolu
 • Shadow Stacks = Meçhuller Deposu
 • Sinking Fields = Batan Araziler
 • Squid Lake = Kalamar Gölü
 • Starship Graveyard = Yıldız Gemisi Mezarlığı
 • Stickle Tree = Titiz Ağaç
 • The Spire = Kale Ucu (Ayrılıkçı hapishanesi)
 • The Works = Sanayi Bölgesi
 • Unknown Regions = Bilinmeyen Bölgeler
 • Valley of the Dark Lords = Kara Lordlar Vadisi
 • Verity District = Verity Bölgesi
 • Weapons Factory Alpha = Silah Fabrikası Alfa
 • Western Reaches = Batı Sınırları
 • Wild Space = Vahşi Uzay

Duyarlı türler

 • Alderaanian = Alderaanlı
 • Ardennian = Ardennialı
 • Bardottan = Bardottalı
 • Bespinite = Bespinli
 • Cerean = Cerealı
 • Chalactan = Chalactalı
 • Chandrilan = Chandrilalı
 • Christophsian = Christophsisli
 • Corellian = Corellialı
 • Coruscanti = Coruscanti
 • Cosian = Cosialı
 • Crolute = Crullu
 • Dathomirian = Dathomirli
 • Devaronian = Devaronlu
 • Dowutin = Dowutlu
 • Falleen = Falleenli
 • Felucian = Felucialı
 • Gamorrean = Gamorrlu
 • Geonosian = Geonosisli
 • Iktotchi = Iktotchlu
 • Iridonian = Iridonialı
 • Ithorian = Ithorlu
 • Kaminoan = Kaminolu
 • Kerkoien = Kerkoidialı
 • Kesselian = Kesselli
 • Klatooinian = Klatooineli
 • Lannik (species) = Lannikli
 • Loth-wolf = Loth-kurdu
 • Lothalite = Lothallı
 • Lutrillian = Lutrillialı
 • Mandalorian = Mandalor
 • Midi-chlorian = Midi-kloryan
 • Mimbanese = Mimbanlı
 • Mirialan = Miriallı
 • Mon Calamari = Mon Kalamari
 • Moogan = Moogalı
 • Mustafarian = Mustafarlı
 • Naboo (people) = Naboolu
 • Neimoidian = Neimoidialı
 • Nu-Cosian = Nu-Cosialı
 • Onderonian = Onderonlu
 • Pantoran = Pantoralı
 • Rodian = Rodialı
 • Savarian = Savareenli
 • Serennian = Serennolu
 • Sith (species) = Sith (tür)
 • Skakoan = Skakolu
 • Sullustan = Sullustlu
 • Thisspiasian = Thisspiaslı
 • Tholothian = Tholothlu
 • Torrent wisp tree = Sağanak demet ağacı
 • Toydarian = Toydarialı
 • Trandoshan = Trandoshalı
 • Tusken Raider = Tusken Yağmacısı
 • Ubdurian = Ubdurialı
 • Umbaran = Umbaralı
 • Vulptereen = Vulpterlı
 • Zeffo (species) = Zeffolu

Gemi ve taşıt türleri, sınıfları ve serileri

 • Aggressive ReConnaissance-170 starfighter (ARC) = Agresif Keşif Gemisi-170 yıldız savaşçısı (AKG)
 • Aggressor-class = Agresif-sınıfı
 • Airspeeder = Hava süratçisi
 • All Terrain = Arazisel Araç/Vasıta
 • All Terrain Advance Raider (AT-AR) = Arazisel Gelişmiş Yağmacı Vasıta (AG-YV)
 • All Terrain Anti-Aircraft (AT-AA) = Arazisel Anti-Hava Aracı (AA-HA)
 • All Terrain Armored Cargo Transport (AT-ACT) = Arazisel Zırhlı Kargo Nakliye Vasıtası (AZ-KNV)
 • All Terrain Armored Heavy Transport (AT-AHT) = Arazisel Zırhlı Ağır Nakliye (AZ-AN)
 • All Terrain Armored Transport (AT-AT) = Arazisel Zırhlı Nakliye Aracı (AZ-NA)
 • All Terrain Attack Pod (AT-AP) = Arazisel Saldırı Muhafaza Vasıtası (AS-MA)
 • All Terrain Combat Excavator (AT-CE) = Arazisel Muharebe Kazıcı Vasıtası (AM-KV)
 • All Terrain Defense Pod (AT-DP) = Arazisel Savunma Muhafaza Vasıtası (AS-MV)
 • All Terrain Defense Turret (AT-DT) = Arazisel Savunma Taret Vasıtası (AS-TV)
 • All Terrain Experimental Transport (AT-XT) = Arazisel Deneysel Nakliye Vasıtası (AD-NV)
 • All Terrain Exploration and Survey Walker (AT-EST) = Arazisel Araştırma ve Gözlem Yürüyücüsü (AA-GY)
 • All Terrain Exploration Transport (AT-ET) = Arazisel Keşifçi Nakliye Aracı (AF-NA)
 • All Terrain Force Reconnaissance Walker (AT-FRC) = Arazisel Kuvvet Keşif Yürüyücüsü (AK-KY)
 • All Terrain Heavy Enforcer (AT-HE) = Arazisel Ağır İnfazcı Araç (AA-İA)
 • All Terrain Heavy Hauler (AT-HH) = Arazisel Ağır Nakliyeci Araç (AA-NA)
 • All Terrain Heavy Scout (AT-HS) = Arazisel Ağır İzci Vasıta (AA-İV)
 • All Terrain Ion Cannon (AT-IC) = Arazisel İyon Topu Vasıtası (Aİ-TV)
 • All Terrain MegaCaliber Six (AT-M6) = Arazisel MegaKaliber Altı (AM-A6)
 • All Terrain Missile Platform (AT-MP) = Arazisel Füze Platform Vasıtası (AF-PV)
 • All Terrain Mobile Artillery (AT-MA) = Arazisel Hareketli Topçu Vasıta (AH-TV)
 • All Terrain Open Transport (AT-OT) = Arazisel Açık Nakliye Vasıtası (AA-NV)
 • All Terrain Patrol Droid (AT-PD) = Arazisel Droid Devriye Vasıtası (AD-DV)
 • All Terrain Personal Transport (AT-PT) = Arazisel Kişisel Nakliye Vasıtası (AK-NV)
 • All Terrain Recon Transport (AT-RT) = Arazisel Keşif Nakliye Aracı (AK-NA)
 • All Terrain Riot Control Transport (AT-RCT) = Arazisel İsyan Kontrol Nakliyecisi (Aİ-KN)
 • All Terrain Scout Transport (AT-ST) = Arazisel İzci Nakliye Aracı (Aİ-NA)
 • All Terrain Tactical Enforcer (AT-TE) = Arazisel Taktik İnfazcı Vasıtası (AT-İV)
 • All-Terrain Exploration Droid (AT-ED) = Arazisel Droid Keşif Vasıtası (AD-KV)
 • Alpha-class = Alfa-sınıfı
 • Battlecruiser = Savaş kruvazörü
 • Battleship = Muharebe gemisi
 • Blockade Runner = Abluka yarıcı
 • Boardside-class = Borda-sınıfı
 • Bomber = Bombacı
 • Bulwark-class = Siper-sınıfı
 • Capital ship = Ana muharebe gemisi
 • Carrier = Kurye
 • Catamaran = Katamaran
 • Cloak Force TIE fighters = Gizleme Kalkanı Gücü TIE savaşçıları
 • Consular-class = Danışman-sınıfı
 • Cord-class = Kordon-sınıfı
 • Corona-class = Hale-sınıfı
 • Corvette = Korvet
 • Cruiser = Kruvazör
 • Death Star = Ölüm Yıldızı
 • Destroyer = Destroyer
 • Diamond-class = Elmas-sınıfı
 • Dreadnought = Dretnot
 • Dreadnought-class = Dretnot-sınıfı
 • Droid tank = Tank droidi
 • Executor I-class = Vasi I-sınıfı
 • Executor II-class = Vasi II-sınıfı
 • Executor-class = Vasi-sınıfı
 • Fang-class = Pençe-sınıfı
 • FireStar II-class = AteşYıldızı II-sınıfı
 • Flagship = Sancak gemisi
 • Free Virgillia-class = Özgür Virgillia-sınıfı
 • Freighter = Yük gemisi
 • Frigate = Fırkateyn
 • Gladiator-class = Gladyatör-sınıfı
 • Harbor-class = Liman-sınıfı
 • Harrower-class dreadnought = Sürgücü-sınıfı dretnot
 • Hauler = Taşıyıcı
 • Haven-class = Sığınak-sınıfı
 • Heavy cruiser = Ağır kruvazör
 • Hyena-class = Sırtlan-sınıfı
 • Imperial I-class = İmparatorluk I-sınıfı
 • Imperial II-class = İmparatorluk II-sınıfı
 • Imperial-class = İmparatorluk-sınıfı
 • Imperious-class = Mütehakkim-sınıfı
 • Interceptor = Avcı gemisi
 • Interdictor-class = Yasaklayıcı-sınıfı
 • LAAT/le gunship = AİTN/et silah gemisi
 • Landspeeder = Kara süratçisi
 • Light cruiser = Hafif kruvazör
 • Low Altitude Assault Transport carrier = Alçak İrtifa Taarruz Nakliyesi kuryesi
 • Low Altitude Assault Transport/infantry = Alçak İrtifa Taarruz Nakliyesi/asker
 • Lucrehulk-class LH-3210 cargo freighter = Lucrehulk-sınıfı LH-3210 kargo gemisi
 • Mandator IV-class = Müvekkil IV-sınıfı
 • Mandator-class = Müvekkil-sınıfı
 • MedStar-class = MedYıldız-sınıfı
 • Munificent-class = Cömert-sınıfı
 • Neutron Star-class = Nötron Yıldızı-sınıfı
 • Onager-class = Mancınık-sınıfı
 • Podracer = Pod yarışçısı
 • Providence-class = Öngörü-sınıfı
 • Quasar Fire-class = Yıldız Ateşi-sınıfı
 • Raider-class = Yağmacı-sınıfı
 • Razor-class = Ustura-sınıfı
 • Recusant-class = Muhalif-sınıfı
 • Republic-class = Cumhuriyet-sınıfı
 • Resurgent-class = Dirilmiş-sınıfı
 • Rigger-class = Sapancı-sınıfı
 • Rogue-class = Serseri-sınıfı
 • Scythe-class = Tırpan-sınıfı
 • Shuttle = Mekik
 • Snubfighter = Kütsavaşçı
 • Speeder = Süratçi
 • Speeder bike = Süratçisiklet
 • Sphyrna-class = Çekiç-sınıfı
 • Star Courier = Yıldız Kuryesi
 • Star Cruiser = Yıldız Kruvazörü
 • Star Destroyer = Yıldız Destroyeri
 • Star Dreadnought = Yıldız Dretnotu
 • Stardestroyer = Yıldızdestroyeri
 • Starfighter = Yıldız savaşçısı
 • Starhawk-class = Yıldızşahini-sınıfı
 • Subjugator-class = Boyun Eğdirici-sınıfı
 • Super Star Destroyer = Süper Yıldız Destroyeri
 • Supply ship = İkmal gemisi
 • Terminus-class = Hudut-sınıfı
 • Theta-class = Teta-sınıfı
 • TIE Advanced v1 = TIE Gelişmiş v1
 • TIE Advanced x1 = TIE Gelişmiş x1
 • TIE Boarding Craft = TIE Çıkarma Aracı
 • TIE fighter prototype = TIE savaşçısı prototipi
 • TIE lander = TIE indirici
 • TIE line = TIE serisi
 • TIE scout = TIE keşifci
 • TIE training drone = TIE eğitim uçangözü
 • TIE whisper starfighter = TIE fısıltı yıldız savaşçısı
 • TIE/ag "Aggressor" Starfighter = TIE/ag "Agresif" Yıldız Savaşçısı
 • TIE/ba Baron Space Superiority Interceptor = TIE/ba Baron Uzay Üstünlüğü Avcı Gemisi
 • TIE/ca "Punisher" Starfighter = TIE/ca "Cezalandırıcı" Yıldız Savaşçısı
 • TIE/d "Defender" Multi-Role Starfighter = TIE/s "Savunucu" Çok Rollü Yıldız Savaşçısı
 • TIE/D Defender Elit = TIE/S Savunucu Elit
 • TIE/dg starfighter = TIE/dg yıldız savaşçısı
 • TIE/es assault shuttle = TIE/es taarruz mekiği
 • TIE/fo = TIE/yd
 • TIE/fo space superiority fighter = TIE/id uzay üstünlüğü savaşçısı
 • TIE/IN interceptor = TIE/IN avcı gemisi
 • TIE/ln space superiority starfighter = TIE/ln uzay üstünlüğü yıldız savaşçısı
 • TIE/rp Reaper attack lander = TIE/rp Biçici saldırı indiricisi
 • TIE/sf = TIE/ök
 • TIE/sh shuttle = TIE/me mekik
 • TIE/sk x1 experimental air superiority fighter = TIE/sk x1 deneysel hava üstünlüğü savaşçısı
 • TIE/vn space superiority fighter = TIE/vn uzay üstünlüğü savaşçısı
 • TIE/wi modified interceptor = TIE/wi modifiye avcı gemisi
 • Transport = Nakliye
 • Turbulent-class = Türbülans-sınıfı
 • Victory-class = Zafer-sınıfı
 • Warship = Savaş gemisi

Genel terimler, sözler, bitkiler ve hayvanlar

 • ABY = YSS
 • Accelerometer = Akselerometre
 • Airlock = Hava kilidi
 • Armorweave = Örgü-zırh
 • Astromech = Astromekanik
 • BBY = YSÖ
 • Baked cushnips with fral = Fırında fralli cimcik
 • Bio-chip = Biyo-çip
 • Blackvine = Kara asma
 • Blaster pistol = Blaster tabancası
 • Blue Shadow Virus = Mavi Gölge Virüsü
 • Bogwing = Batakkanat
 • Bowcaster = Yaytüfek
 • Butcherbug = Kasap böceği
 • Cantina = Kantina
 • Cantocoin = Cantocoin
 • Chromium = Krom
 • Comlink = Telsiz
 • Commander of Coins = Sikke Kumandanı (Oyun kartı)
 • Concession stand = Büfe
 • Cortosis = Kortosis
 • Crab glider = Uçağanoz
 • Crittermonger = Yaratık taciri
 • Cryptosurgeon = Kriptocerrah
 • Cyborg = Siborg
 • Dactillions = Daktilyon
 • Dagger of Mortis = Mortis Hançeri
 • Dagobah python = Dagobah pitonu
 • Darksaber = Karakılıç
 • Dark Nest Crisis = Kara Yuva Krizi
 • Data probe = Veri sondası
 • Databank = Veri bankası
 • Deactivator = Deaktivatör
 • Decicred = Decikredi
 • Declaration of a New Republic = Yeni Cumhuriyet Beyannamesi
 • Dedlanite = Dedlanit
 • Deflector shield = Deflektör kalkan
 • Deterium = Deteryum
 • Dewback = Çiysırt
 • Diatium = Diyatiyum
 • Docking platform/Dock = Dok platformu/Dok
 • Dragonsnake = Ejderyılan
 • Droidspeak code = Droid konuşma kodu
 • Durasteel = Durasteel
 • Eight of Flasks = Matara sekizlisi
 • Electrobinocular = Elektrodürbün
 • Engine unit = Motor birimi
 • Festival of Light = Işık Festivali
 • Focusing jewel = Odaklama mücevheri
 • Force = Güç
 • Force Ability = Güç Yeteneği
 • Force Choke = Güç Boğuşu
 • Force Grip = Güç Pençesi/Tutuşu
 • Force Jump = Güç Zıplaması
 • Force Lightning = Güç Yıldırımı
 • Force Power = Güç Yeteneği
 • Force Pull = Güç Çekişi
 • Force Push = Güç İtişi
 • Force Reflection = Güç Defleksiyonu
 • Force Vision = Güç Önsezisi
 • Fusion Cloud = Füzyon Bulutu
 • Galactic Basic = Ortak Lisan
 • Galactic Basic Standard = Ortak Lisan/Legends
 • Galactic Concordance = Galaktik Ahenk
 • Gnarltree = Yumru ağacı
 • The Disaster = Facia (Alderaan'ın yok edilmesi)
 • Hosnian Cataclysm = Hosnian Afeti
 • Great Disaster = Büyük Felaket (Yüksek Cumhuriyet Devri'nde yaşanan olay)
 • HRD/human replica droid = HDR/insan benzeri droid (Örnek: Guri)
 • High-energy reflector cup = Yüksek enerjili yansıtıcı kap
 • Holo-link = Hololink
 • Holo-map = Holo harita
 • Holobook = Holokitap
 • Holocron = Holokron
 • Holoplate = Holoplate
 • Holoproj = Holoproj
 • Homing beacon = Radyo parıldağı
 • Humanoid = İnsansı
 • Nearhuman/Near-human/Near human = İnsansı
 • Hyperdrive = Hipersürücü
 • Hyperdrive motivator = Hipersürücü motivatörü
 • Hyperlane/Hyperroute/Hyperway/Hyperspace route/Hyperspace lane = Hiperyol
 • Hyperspace = Hiperuzay
 • Hyperspace transport ring = Hiperuzay nakliye halkası
 • Hyperwind = Hiperrüzgar
 • Idiot face = Budala (Oyun kartı)
 • Imperial Instruments of Surrender = İmparatorluk Teslim Belgesi
 • Inhibitor chip = İnhibitör çip
 • Inoxium = İnoksiyum
 • Insetoid = Böceksi
 • Ion cannon = İyon topu
 • Superlaser = Süper lazer
 • Superweapon = Süper silah
 • Turbolaser = Turbolazer
 • Great Jedi Purge = Büyük Jedi Tasfiyesi
 • Jedi hibernation trance = Jedi uykusu transı
 • Jetpack = Sırt roketi
 • Jubba bird = Jubba kuşu
 • Labor droid = İşçi droid
 • Lahdia plant = Lahdia bitkisi
 • Laser cannon = Lazer topu
 • Lava eel = Lavejderi
 • Leviathan Grub = Azman tırtıl
 • Lightsaber combat = Işın kılıcı muharebesi
 • Lightsaber duel = Işın kılıcı düellosu
 • Lizard Crab = Keler yengeç
 • Macroscope = Makroskop
 • Magnatomic = Mahnatomik
 • Mandalorian vambrace = Mandalor bilekliği
 • Marksman-H training remote = Nişancı-H eğitim droidi
 • Midi-chlorian = Midi-kloryan
 • Military Disarmament Act. = Askeri Silahsızlaşma Kanunu
 • Proclamation of the New Order = Yeni Düzen Bildirgesi
 • Mind probe (Force power) = Zihin sorgusu (Güç yeteneği)
 • Mind-trick = Zihin oyunu
 • Moderation face = İtidal (Oyun kartı)
 • Mon Cala eel = Mon Kala ejderi
 • Mouisture farm = Nem çiftliği
 • Multi-frequency targeting accuisition system = Çok frekanslı hedef kilitlenme sistemi
 • New Republic Common Charter = Yeni Cumhuriyet Müşterek Tüzüğü
 • Operation Cinder = Kor Operasyonu
 • Order 66 = 66. Emir
 • Osmiridium = Osmiridyum
 • Outbound Flight = Uç Sınır Seferi
 • Patrol droid = Devriye droidi
 • Phantom Energy = Fantom Enerjisi
 • Phase I clone trooper armor = Aşama I klon asker zırhı
 • Photoharmonic = Fotoharmonik
 • Piezoelecrtical = Piezoelektrik
 • Planetary Shield = Yörünge Kalkanı
 • Podrace = Pod yarışı
 • Polystarch = Polinişaşta
 • Power cell = Güç hücresi
 • Project Harvester = Hasat Projesi
 • Protocol droid = Protokol droidi
 • Purse-world = Kese dünyası
 • Pyro denton = Pyro denton
 • Quadnocular = Kuadno-dürbün
 • Quillon = Kuillon
 • Ray shield = Işın kalkanı
 • Refractrometer = Refraktometre
 • Rhydonium = Ridonyum
 • S-foil = S-folyo
 • Selenium = Selenyum
 • Sentient = Duyarlı (Sentience, Duyarlılık)
 • Sentry droid = Gözcü droid
 • Sifter droid = Eleyici droid
 • Silver-nape beetle = Gümüş ense böceği
 • Six of Sabres = Kılıç altılısı (Oyun kartı)
 • Skylane = Gökyolu
 • Skywalker Swoop = Skywalker Dalışı
 • Snow slug = Kar böceği
 • Spike in the crackle = Kumdikeni
 • Spiny bograt = İğneli bataklık sıçanı
 • Spotlight sloth = Işıldak tembelhayvan
 • Standard Galactic Grid = Standart Galaktik Izgara
 • Superconductor = Süperkondüktör
 • Swamp slug = Bataklık sümüklü böceği
 • Swamp squash = Bataklık kabağı
 • Swarm War = Küme Savaşı
 • The Mistress of Staves = Değnek Kraliçesi (Oyun kartı)
 • The Rebel Files = Asi Dosyaları (evren içi eser, Star Wars: The Rebel Files ile karıştırılmamalı)
 • Training remote = Eğitim robotu
 • Tusk-cat = Hançer-diş
 • Vacc tube = Vakk tüpü
 • Vanadium = Vanadyum
 • Vaporator cistern = Buharlaştırıcı sarnıçı
 • Varactyl = Varaktil
 • Veg-meat = Sebzet
 • Vine snake = Asma yılanı
 • Wernian Game Cards = Wernianlı oyun kartları
 • Wolf Pack = Kurt Sürüsü
 • Womp rat = Womp sıçanı
 • Wretched hive of scum and villany = Pislik ve kötülük yuvası
 • Yarum seed = Yarum tohumu
 • Yoda's Hut = Yoda'nın Barakası
 • Yoghurt plant = Yoğurt bitkisi

Hükümetler, organizasyonlar ve askeri birimler

 • 21st Nova Corps = 21. Nova Kolordusu
 • 41st Elite Corps = 41. Elit Kolordu
 • 4th Sector Army = 4. Sektör Ordusu
 • 7th Sky Corps = 7. Gökyüzü Kolordusu
 • 87th Sentinel Corps = 87. Gözcü Kolordusu
 • 91st Mobile Reconnaissance Corps = 91. Mobil Keşif Kolordusu
 • Admirality = Amirallik
 • Advanced Recon Commando = Gelişmiş Keşif Komandosu
 • Alliance to Restore the Republic = Cumhuriyet'i Yeniden Kurma Birliği
 • ARC Trooper = GKK Askeri
 • Army = Ordu
 • Baktoid Armor Workshop = Baktoid Zırh Fabrikası
 • Battalion = Tabur
 • Black Sun = Kara Güneş
 • BlasTech Industries = BlasTech Endüstrileri
 • Broken Horn Syndicate = Kırık Boynuz Çetesi
 • Brotherhood of Darkness = Karanlığın Kardeşliği
 • Chiss Ascendancy = Chiss Yükselişi
 • Combined Defense Forces of the New Republic = Yeni Cumhuriyet'in Birleşik Savunma Güçleri
 • Commerce Guild = Ticaret Birliği
 • Company = Bölük
 • Confederacy of Independent Systems = Bağımsız Sistemler Konfederasyonu
 • Corellia StarDrive = Corellia Yıldız Sürücüsü
 • Corellian Engineering Corporation = Corellia Mühendislik Şirketi
 • Corporate Alliance = Şirket İttifakı
 • Corporate Sector Authority = Kurumsal Sektör Otoritesi
 • Corps = Kolordu
 • Coruscant Guard = Coruscant Muhafızları
 • Crimson Dawn = Kızıl Şafak
 • Dark Empire (Galactic Empire) = Kara İmparatorluk (Galaktik İmparatorluk)
 • Death Star trooper officer corps = Ölüm Yıldızı subay kolordusu
 • Death Watch = Ölüm Gözcüleri
 • Division = Birlik (sivil)
 • Division = Tümen (askeri)
 • Empire Reborn = Yeniden Doğan İmparatorluk
 • Eternal Alliance = Ebedi İttifak
 • Eternal Empire = Ebedi İmparatorluk
 • Final Order = Son Düzen
 • First Order = İlk Düzen
 • Flame trooper = Alev askeri
 • Fleet = Filo (büyük)
 • Fleet Command = Filo Komutası
 • Galactic Empire = Galaktik İmparatorluk
 • Galactic Federation of Free Alliances = Galaktik Bağımsız İttifaklar Federasyonu
 • Galactic Republic = Galaktik Cumhuriyet
 • Galactic Senate = Galaktik Senato
 • Grand Army of the Republic = Büyük Cumhuriyet Ordusu
 • Guarian Death Gang = Guarian Ölüm Çetesi
 • Haxion Brood = Haxion Çetesi
 • HoloNet News = HoloNet Haber
 • Imperial Army = İmparatorluk Ordusu
 • Imperial Knight = İmparatorluk Şövalyesi
 • Imperial Military = İmparatorluk Askeriyesi
 • Imperial Navy = İmparatorluk Donanması
 • Imperial Navy's officer corps = İmparatorluk Donanması subay kolordusu
 • Imperial Remnant = İmparatorluk Kalıntısı
 • Imperial Royal Guard = İmparatorluk Kraliyet Muhafızları
 • Imperial Ruling Council = İmparatorluk İdari Konseyi
 • Imperial Senate = İmparatorluk Senatosu
 • Imperial Starfighter Corps = İmparatorluk Yıldız Savaşçısı Kolordusu
 • Incom Corporation = Incom Şirketi
 • Industrial Automaton = Endüstriyel Otomaton
 • Infantry = Piyade
 • Infinite Empire = Sonsuz İmparatorluk
 • Inquisitorius = Engizisyon
 • Intergalactic Banking Clan = Galaksilerarası Bankacılık Klanı
 • Jedi High Council = Jedi Yüksek Konseyi
 • Jedi Order = Jedi Düzeni
 • Jedi Temple Guard = Jedi Tapınağı Muhafızları
 • Kuat Drive Yards = Kuat Sürücü Tersaneleri
 • Legion = Lejyon
 • Loyalist Committee = Sadıklar Komitesi
 • Merrsom Munitions = Merrison Cephaneleri
 • Military = Askeriye
 • Military Police = Askeri Polis
 • Muunilinst Banking Clan = Muunilinst Bankacılık Klanı
 • Navy = Donanma
 • Neo-Crusader = Neo-Seferci
 • New Mandalorians = Yeni Mandalorlar
 • New Republic = Yeni Cumhuriyet
 • Nite Owls = Gece Baykuşları
 • Noble Court = Soylu Saltanat
 • Office of the Navy's barrister advocate = Donanma vekilinin ofisi
 • Old Republic = Eski Cumhuriyet
 • One Sith = Tek Sith
 • Orbital Command = Yörüngesel Komuta
 • Order of the Sith Lords = Sith Lordları Düzeni
 • Pentastar Alignment = Pentastar Hizası
 • Phoenix Cell = Anka Hücresi
 • Pyke Syndicate = Pyke Çetesi
 • Regiment = Alay
 • Rendili StarDrive = Rendili Yıldız Sürücüsü
 • Republic Military = Cumhuriyet Askeriyesi
 • Republic Navy = Cumhuriyet Donanması
 • Restored Empire = Restore İmparatorluk
 • Rothana Heavy Engineering = Rothana Ağır Mühendisliği
 • Rule of One = Tekil Yönetim
 • Rule of Two = İkili Yönetim
 • Second Imperium = İkinci Egemenlik
 • Separatist Council = Ayrılıkçı Konseyi
 • Separatist Senate = Ayrılıkçı Senatosu
 • Shadow Collective = Gölge Birliği
 • Shadow Council = Gölge Konseyi
 • Sienar Fleet Systems = Sienar Filo Sistemleri
 • Sith Empire (Jedi Civil War) = Sith İmparatorluğu (Jedi İç Savaşı)
 • Sith Empire (Post-Great Hyperspace War) = Sith İmparatorluğu (Büyük Hiperuzay Savaşı sonrası)
 • Sith Eternal = Ebedi Sith
 • Sith Order = Sith Düzeni
 • Sith Triumvirate = Sith Üçler Erki
 • Spectres = Hortlaklar
 • Squad = Manga
 • Squadron = Filo (küçük)
 • Syndicure = Müşavirlik
 • Tekno Birliği
 • Torrent Company = Sel Tayfası
 • Trade Federation = Ticaret Federasyonu
 • White Worms = Beyaz Solucanlar
 • Zygerrian Slave Empire = Zygerria Köle İmparatorluğu

Unvan ve rütbeler

 • Adjutant General = General Yardımcısı
 • Admiral of the Fleet = Filo Amirali (Amirallik)
 • Allegiant General = Sadık General
 • Ancient Dark Lord = Antik Kara Lord
 • Archduke = Arşidük
 • Aristocra = Aristokra
 • Baron Administrator = İdari Baron
 • Captain (Gemi) = Kaptan
 • Captain (Ordu) = Yüzbaşı
 • Chancellor = Şansölye
 • Chief Librarian = Şef Kütüphaneci
 • Clone Captain = Klon Yüzbaşı
 • Clone Commander = Klon Komutanı
 • Clone Lieutenant = Klon Teğmen
 • Clone Marshal Commander = Klon Mareşal Komutan
 • Clone Private = Klon Er
 • Clone Sergeant = Klon Çavuş
 • Clone cadet = Klon harbiyelisi
 • Clone commando = Klon komando
 • Clone trooper = Klon asker
 • Clone trooper pilot = Klon pilot asker
 • Colonel = Albay
 • Commander = Komutan
 • Commander-in-Chief = Başkomutan
 • Commanding officer = Birlik Komutanı
 • Commodor = Komodor
 • Constable = Emniyet müdürü
 • Councilor (Chiss Yükselişi) = Danışman (Chiss Yükselişi)
 • Dark Lord = Kara Lord
 • Dark Lord of the Sith = Sith'in Kara Lordu
 • Duke/Duchess = Dük/Düşes
 • Emperor's Hand (title) = İmparator'un Eli (unvan)
 • Ensign = Bayraktar
 • Fist = Yumruk
 • Fleet Admiral = Filo Amirali
 • Force Wielder = Güç Hükümdarı
 • Foreman = Ustabaşı
 • Foundling = Kimsesiz
 • Galactic Emperor = Galaktik İmparator
 • Governor = Vali
 • Grand Admiral = Baş Amiral
 • Grand General = Baş General
 • Grand Inquisitor = Baş Engizisyoncu (unvan)
 • Grand Master = Büyük Usta
 • Grand Moff = Büyük Moff
 • Hand (One Sith) = El (Tek Sith)
 • High Jedi General = Yüksek Jedi General
 • Inquisitor = Engizisyoncu
 • Jedi Commander = Jedi Komutan
 • Jedi Consular = Jedi Danışman
 • Jedi Guardian = Jedi Gardiyan
 • Jedi Knight = Jedi Şövalyesi
 • Jedi Master = Jedi Ustası
 • Junior Captain = Ast Yüzbaşı
 • Junior Commander = Ast Komutan
 • Lieutenant = Teğmen
 • Lieutenant Commander = Teğmen Komutan
 • Major = Binbaşı
 • Master of the Order = Düzenin Ustası
 • Merit adoptive = Fazilet üvey
 • Mid Commander = Orta Komutan
 • Naval chief = Donanma amiri
 • Padawan = Padawan
 • Patriarch = Aile reisi
 • Prime Minister = Başbakan
 • Ranking distant = Tasnif akraba
 • Rear Admiral = Tuğramiral
 • Senior Captain = Kıdemli Yüzbaşı
 • Senior Commander = Kıdemli Yüzbaşı
 • Senior Jedi General = Kıdemli Jedi General
 • Sergeant = Çavuş
 • Sith Inquisitor = Sith Engizisyoncu
 • Sith Lord = Sith Lordu
 • Sith Master = Sith Ustası
 • Sith Warrior = Sith Savaşçı
 • Sith alchemist = Sith simyacı
 • Sith apprentice = Sith çırağı
 • Speaker (Chiss Yükselişi) = Hatip (Chiss Yükselişi)
 • Supreme Chancellor = Yüce Şansölye
 • Supreme Commander = Yüce Komutan
 • Supreme Leader (Confederacy of Independent Systems) = Yüce Lider (Bağımsız Sistemler Konfederasyonu)
 • Supreme Leader = Ulu Lider
 • Supreme Overlord = Yüce Derebeyi
 • Supreme Prophet = Yüce Peygamber
 • Syndic = Müşavir
 • The Mandalore = Mandalore (unvan)
 • Trial-born = Duruşma doğumlu
 • Vice Admiral = Koramiral
 • Viceroy = Naip
 • Voice = Ses
 • War-lord/Warlord = Savaş lordu
 • Youngling = Jedi genci

Türkçeye çevrilmiş içerikler

 • Star Wars: Episode I The Phantom Menace = Star Wars: Bölüm I Gizli Tehlike
 • Star Wars: Episode II Attack of the Clones = Star Wars: Bölüm II Klonların Saldırısı
 • Star Wars: Episode III Revenge of the Sith = Star Wars: Bölüm III Sith'in İntikamı
 • Star Wars: Episode IV A New Hope = Star Wars: Bölüm IV Yeni Bir Umut
 • Star Wars: Episode V The Empire Strikes Back = Star Wars: Bölüm V İmparator'un Dönüşü
 • Star Wars: Episode VI Return of the Jedi = Star Wars: Bölüm VI Jedi'ın Dönüşü
 • Star Wars: Episode VII The Force Awakens = Star Wars: Bölüm VII Güç Uyanıyor
 • Star Wars: Episode VIII The Last Jedi = Star Wars: Bölüm VIII Son Jedi
 • Star Wars: Episode IX The Rise of Skywalker = Star Wars: Bölüm IX Skywalker'ın Yükselişi
 • Solo: A Star Wars Story = Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
 • Rogue One: A Star Wars Story = Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
 • Star Wars: The Clone Wars (TV series) = Star Wars: Klon Savaşları (TV dizisi)
 • Star Wars: The Clone Wars (film) = Star Wars: Klon Savaşları (film)
 • Dark Disciple = Karanlık Mürit
 • Darth Bane: Path of Destruction = Darth Bane: Yıkım Yolu
 • Darth Bane: Rule of Two = Darth Bane: İkili Yönetim
 • Darth Bane: Dynasty of Evil = Darth Bane: Kötülüğün Hanedanı
 • Heir to the Empire = İmparatorluğun Varisi
 • Battlefront: Twilight Company = Battlefront: Alacakaranlık Bölüğü
 • Battlefront II: Inferno Squad = Battlefront II: Cehennem Mangası
 • Lost Stars = Kayıp Yıldızlar
 • Bloodline = Kan Bağı
 • The Cestus Deception = Cestus Hilesi
 • Shatterpoint (novel) = Hassas Nokta
 • Yoda: Dark Rendezvous = Yoda: Karanlık Buluşma
 • Labyrinth of Evil = Kötülük Labirenti
 • Dark Lord: The Rise of Darth Vader = Kara Lord: Darth Vader
 • A New Hope: The Life of Luke Skywalker = Luke Skywalker'ın Efsanevi Yaşam Öyküsü
 • Han Solo at Stars' End = Han Solo Yıldızın Ucunda
 • Journey to Star Wars: Force Awakens = Star Wars: Güç Uyanıyor Alemine Yolculuk
 • The Weapon of a Jedi: A Luke Skywalker Adventure = Star Wars: Bir Jedi ve Silahı
 • Moving Target: A Princess Leia Adventure = Star Wars: Hareketli Hedef
 • Smuggler's Run: A Han Solo & Chewbacca Adventure = Star Wars: Kaçakçı'nın Kaçışı
 • Darth Maul: Shadow Hunter = Darth Maul: Gölge Avcı
 • Dark Apprentice (novel) = Karanlık Çırak (roman)
 • Champions of the Force = Güç'ün Kahramanları
 • Jedi Search = Jedi Arayışı
 • Star Wars: Episode I The Phantom Menace (novelization) = Star Wars: Bölüm I Gizli Tehlike (romanlaştırma)
 • Star Wars: Episode II Attack of the Clones (novelization) = Star Wars: Bölüm II Klonların Saldırısı (romanlaştırma)
 • Star Wars: Episode III Revenge of the Sith (novelization) = Star Wars: Bölüm III Sith'in İntikamı (romanlaştırma)
 • Star Wars: A New Hope (paperback novel) = Star Wars: Yeni Bir Umut (ciltsiz roman)
 • Star Wars: The Empire Strikes Back (paperback novel) = Star Wars: İmparator (ciltsiz roman)
 • Star Wars: Return of the Jedi (paperback novel) = Star Wars: Jedi'ın Dönüşü (ciltsiz roman)
 • Dark Force Rising = Karanlık Gücün Yükselişi
 • The Last Command = Son Emir
 • The New Jedi Order: Vector Prime = Yeni Jedi Düzeni: Vector Prime
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.