Bu çeviri rehberi genellikle nasıl çevrileceğinden emin olunamayan bazı terim/kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulunduruyor.

Listeye ekleme yaparken lütfen alfabetik sıraya göre ekleyin. Eğer mevcut liste alfabetik değilse yakında gelecek bir güncellemeden ötürüdür, düzeltilmemelidir. Birden fazla terim eklendiğinde kolaylık için Alphabetizer Chrome eklentisini kullanabilirsiniz.

Liste

Bölgeler, konumlar ve ticaret rotaları

 • Altar of Mortis = Mortis Sunağı
 • Arrowhead Region = Okucu Bölgesi
 • Black Spire Ruins = Kara Kule Harabeleri
 • Bright Tree Village = Işıklı Ağaç Köyü
 • Carbon Ridge = Karbon Bayırı
 • Cave of Evil = Kötülük Mağarası
 • Chandar's Folly = Chandar'ın Aptallığı
 • Citadel prison = Hisar hapishanesi
 • Cloud City = Bulut Şehri
 • Colonies = Koloniler
 • Core Worlds = Merkez Dünyalar
 • Corellian Run = Corellia Kaçış Yolu
 • Corporate Sector = Kurumsal Sektör
 • Coruscant underworld = Alt Katlar
 • Cron Drift = Cron Sapması
 • Cronese Mandate = Cronlu Mandası
 • Deep Core = Derin Merkez
 • Dragonsnake Bog = Ejderyılan Bataklığı
 • Eastern exurbs = Doğu yerleşim yerleri
 • Echo Base = Echo Üssü
 • Emperor's Citadel = İmparator'un Hisarı
 • Expansion Region = Yayılım Bölgesi
 • Extragalactic = Galaksi dışı
 • Federal District = Federal Bölge
 • Fortress Inquisitorius = Engizisyon Kalesi
 • Fortress Vader = Vader Kalesi
 • Fruited Moon = Meyveli Ay
 • Galactic City = Galaktik Şehir
 • Galactic Senate Chamber = Galaktik Senato Meclisi
 • Gamor Run = Gamor Kaçış Yolu
 • Goazan Badlands = Goazan Kırgıbayırı
 • Grand Republic Medical Facility = Büyük Cumhuriyet Medikal Tesisi
 • Graveyard of Giants = Devler Mezarlığı
 • Hive-spires = Kovan kuleler
 • Holocron Vault = Holokron Mahzeni (Canon)
 • Holocron Vaults = Holokron Mahzenleri (Legends)
 • Imperial Executive Building = İmparatorluk Yönetim Binası
 • Imperial Palace = İmparatorluk Sarayı
 • Imperial Plaza = İmparatorluk Plazası
 • Inner Rim = İç Halka
 • Jakku Observatory = Jakku Rasathanesi
 • Jedi Archives = Jedi Arşivi
 • Jedi Council Chamber = Jedi Konseyi Odası
 • Jedi Praxeum = Jedi Praxeum
 • Jedi Temple = Jedi Tapınağı
 • Junction-Tierell Loop = Kavşak-Tierell Döngüsü
 • Jundland Wastes = Jundland Çölü
 • Kelvin Ravine = Kelvin Yarıntısı
 • Kessel Run = Kessel Kaçış Yolu
 • Kuat shipyards = Kuat tersaneleri
 • Legislative District = Yasama Bölgesi
 • Maw Installation = Maw Tesisi
 • Meridian sector = Meridyen sektörü
 • Mid Rim = Orta Halka
 • Minister of Sustenance's compound = Besin Bakanı'nın Tesisi
 • Mon Cala = Mon Kala
 • Monument Plaza = Anıt Plazası
 • Muster Point: Stalwart = Toplanma Noktası: Korkusuz
 • Muster Point: Vergence = Toplanma Noktası: Verjans
 • Namadii Corridor = Namadii Koridoru
 • New Coral City = Yeni Mercan Şehri
 • Nima Outpost = Nima Karakolu
 • Nomad City = Göçebe Şehri
 • Nova Vaults = Nova Mahzenleri
 • Outer Rim Territories = Dış Halka Bölgeleri
 • Outlander Club = Yabancı Klubü
 • Perlemian Trade Route = Perlemian Ticaret Rotası
 • Petranaki arena = Petranaki arenası
 • Pilgrim's Road = Seyyah'ın Yolu
 • Pinnacle Base = Zirve Üssü
 • Pinnacle Moon = Zirve Ayı
 • Ring of Kafrene = Kafrane Halkası
 • Rooted Moon = Köklü Ay
 • Royal Imperial Academy = İmparatorluk Kraliyet Akademisi
 • Sanctuary Pipeline = Sığınak Boru Hattı
 • Shadow Stacks = Meçhuller Deposu
 • Shrapnel Field = Şarapnel Alanı
 • Sinkhole Crassnah = Crassnah Obruğu
 • Sinking Fields = Batan Araziler
 • Squid Lake = Kalamar Gölü
 • Starlight Beacon = Yıldızışığı Feneri
 • Starship Graveyard = Yıldız Gemisi Mezarlığı
 • Stickle Tree = Titiz Ağaç
 • Stygian Caldera = Stygia Kalderası
 • Taqual racing pit = Taqual yarış çukuru
 • The Interior = İç
 • The Spire = Kale Ucu (Ayrılıkçı hapishanesi)
 • The Works = Sanayi Bölgesi
 • Unknown Regions = Bilinmeyen Bölgeler
 • Valley of the Dark Lords = Kara Lordlar Vadisi
 • Verity District = Verity Bölgesi
 • Weapons Factory Alpha = Silah Fabrikası Alfa
 • Western Reaches = Batı Sınırları
 • Wild Space = Vahşi Uzay
 • Wretch of Tayron = Tayron Garibanı

Duyarlı türler

 • Adarian = Adarili
 • Alderaanian = Alderaanlı
 • Ancients = Kadimler
 • Ankhuralan = Ankhurallı
 • Ardennian = Ardennialı
 • Arkanian = Arkanialı
 • Arthurian = Arthurialı
 • Assorhian = Assorhanlı
 • Bardottan = Bardottalı
 • Bespinite = Bespinli
 • Cerean = Cerealı
 • Chalactan = Chalactalı
 • Chandrilan = Chandrilalı
 • Christophsian = Christophsisli
 • Corellian = Corellialı
 • Coruscanti = Coruscanti
 • Cosian = Cosialı
 • Crolute = Crullu
 • Dathomirian = Dathomirli
 • Devaronian = Devaronlu
 • Dowutin = Dowutlu
 • Dressellian = Dresselli
 • Falleen = Falleenli
 • Felucian = Felucialı
 • Gamorrean = Gamorrlu
 • Geonosian = Geonosisli
 • Iktotchi = Iktotchlu
 • Iridonian = Iridonialı
 • Ithorian = Ithorlu
 • Kaminoan = Kaminolu
 • Kerkoien = Kerkoidialı
 • Kesselian = Kesselli
 • Klatooinian = Klatooineli
 • Lannik (species) = Lannikli
 • Loth-wolf = Loth-kurdu
 • Lothalite = Lothallı
 • Lutrillian = Lutrillialı
 • Mandalorian = Mandalor
 • Midi-chlorian = Midi-kloryan
 • Mimbanese = Mimbanlı
 • Mirialan = Miriallı
 • Mon Calamari = Mon Kalamari
 • Moogan = Moogalı
 • Mustafarian = Mustafarlı
 • Naboo (people) = Naboolu
 • Neimoidian = Neimoidialı
 • Nu-Cosian = Nu-Cosialı
 • Onderonian = Onderonlu
 • Pantoran = Pantoralı
 • Rakatan = Rakata (Rakatan technology = Rakata teknolojisi)
 • Rodian = Rodialı
 • Ruurian = Ruurialı
 • Savarian = Savareenli
 • Serennian = Serennolu
 • Sith (species) = Sith (tür)
 • Skakoan = Skakolu
 • Snivvian = Snivvian
 • Sullustan = Sullustlu
 • Thisspiasian = Thisspiaslı
 • Tholothian = Tholothlu
 • Torrent wisp tree = Sağanak demet ağacı
 • Toydarian = Toydarialı
 • Trandoshan = Trandoshalı
 • Tusken Raider = Tusken Yağmacısı
 • Ubdurian = Ubdurialı
 • Umbaran = Umbaralı
 • Utapaun = Utapaulu
 • Vodran (species) = Vodranlı
 • Vulptereen = Vulpterlı
 • Zeffo (species) = Zeffolu

Gemi ve taşıt türleri, sınıfları ve serileri

 • Action series = Eylem serisi
 • Aggressive ReConnaissance-170 starfighter (ARC) = Agresif Keşif Gemisi-170 yıldız savaşçısı (AKG)
 • Aggressor-class = Agresif-sınıfı
 • Airspeeder = Hava süratçisi
 • All Terrain = Arazisel Araç/Vasıta
 • All Terrain Advance Raider (AT-AR) = Arazisel Gelişmiş Yağmacı Vasıta (AG-YV)
 • All Terrain Anti-Aircraft (AT-AA) = Arazisel Anti-Hava Aracı (AA-HA)
 • All Terrain Armored Cargo Transport (AT-ACT) = Arazisel Zırhlı Kargo Nakliye Vasıtası (AZ-KNV)
 • All Terrain Armored Heavy Transport (AT-AHT) = Arazisel Zırhlı Ağır Nakliye (AZ-AN)
 • All Terrain Armored Transport (AT-AT) = Arazisel Zırhlı Nakliye Aracı (AZ-NA)
 • All Terrain Attack Pod (AT-AP) = Arazisel Saldırı Muhafaza Vasıtası (AS-MA)
 • All Terrain Combat Excavator (AT-CE) = Arazisel Muharebe Kazıcı Vasıtası (AM-KV)
 • All Terrain Defense Pod (AT-DP) = Arazisel Savunma Muhafaza Vasıtası (AS-MV)
 • All Terrain Defense Turret (AT-DT) = Arazisel Savunma Taret Vasıtası (AS-TV)
 • All Terrain Experimental Transport (AT-XT) = Arazisel Deneysel Nakliye Vasıtası (AD-NV)
 • All Terrain Exploration and Survey Walker (AT-EST) = Arazisel Araştırma ve Gözlem Yürüyücüsü (AA-GY)
 • All Terrain Exploration Transport (AT-ET) = Arazisel Keşifçi Nakliye Aracı (AF-NA)
 • All Terrain Force Reconnaissance Walker (AT-FRC) = Arazisel Kuvvet Keşif Yürüyücüsü (AK-KY)
 • All Terrain Heavy Enforcer (AT-HE) = Arazisel Ağır İnfazcı Araç (AA-İA)
 • All Terrain Heavy Hauler (AT-HH) = Arazisel Ağır Nakliyeci Araç (AA-NA)
 • All Terrain Heavy Scout (AT-HS) = Arazisel Ağır İzci Vasıta (AA-İV)
 • All Terrain Ion Cannon (AT-IC) = Arazisel İyon Topu Vasıtası (Aİ-TV)
 • All Terrain MegaCaliber Six (AT-M6) = Arazisel MegaKaliber Altı (AM-A6)
 • All Terrain Missile Platform (AT-MP) = Arazisel Füze Platform Vasıtası (AF-PV)
 • All Terrain Mobile Artillery (AT-MA) = Arazisel Hareketli Topçu Vasıta (AH-TV)
 • All Terrain Open Transport (AT-OT) = Arazisel Açık Nakliye Vasıtası (AA-NV)
 • All Terrain Patrol Droid (AT-PD) = Arazisel Droid Devriye Vasıtası (AD-DV)
 • All Terrain Personal Transport (AT-PT) = Arazisel Kişisel Nakliye Vasıtası (AK-NV)
 • All Terrain Recon Transport (AT-RT) = Arazisel Keşif Nakliye Aracı/Legends (AK-NA)
 • All Terrain Reconnaissance Transport = Arazisel Keşif Nakliye Aracı (AK-NA)
 • All Terrain Riot Control Transport (AT-RCT) = Arazisel İsyan Kontrol Nakliyecisi (Aİ-KN)
 • All Terrain Scout Transport (AT-ST) = Arazisel İzci Nakliye Aracı (Aİ-NA)
 • All Terrain Tactical Enforcer (AT-TE) = Arazisel Taktik İnfazcı Vasıtası (AT-İV)
 • All-Terrain Exploration Droid (AT-ED) = Arazisel Droid Keşif Vasıtası (AD-KV)
 • Alpha-class = Alfa-sınıfı
 • Ardent-class = Gayretli-sınıfı
 • Asssault ... = Taarruz ...
 • Attack platform = Saldırı platformu
 • Battlecruiser = Savaş kruvazörü
 • Battleship = Muharebe gemisi
 • Blockade Runner = Abluka yarıcı
 • Boardside-class = Borda-sınıfı
 • Bomber = Bombacı
 • Bulwark-class = Siper-sınıfı
 • Cantwell-class Arrestor Cruiser = Cantwell-sınıfı Tutuklayıcı Kruvazör
 • Capital ship = Ana muharebe gemisi
 • Carrier = Kurye
 • Carrier = Taşıyıcı
 • Catamaran = Katamaran
 • Class II space station = Sınıf II uzay istasyonu
 • Cloak Force TIE fighters = Gizleme Kalkanı Gücü TIE savaşçıları
 • Consular-class = Danışman-sınıfı
 • Cord-class = Kordon-sınıfı
 • Corona-class = Hale-sınıfı
 • Corvette = Korvet
 • Cruiser = Kruvazör
 • Death Star = Ölüm Yıldızı
 • Destroyer = Destroyer
 • Diamond-class = Elmas-sınıfı
 • Dreadnought = Dretnot
 • Dreadnought-class = Dretnot-sınıfı
 • Droid tank = Tank droidi
 • DS-1 Death Star Mobile Battle Station = DS-1 Ölüm Yıldızı Mobil Savaş İstasyonu
 • Dungeon ship = Zindan gemisi
 • Eclipse-class = Tutulma-sınıfı
 • Enforcement ship = İcra gemisi
 • Executor I-class = Vasi I-sınıfı
 • Executor II-class = Vasi II-sınıfı
 • Executor-class = Vasi-sınıfı
 • Fang-class = Pençe-sınıfı
 • FireStar II-class = AteşYıldızı II-sınıfı
 • FireStar II-class Orbital Defense Platform = AteşYıldızı II-sınıfı Yörüngesel Savunma Platformu
 • Flagship = Sancak gemisi
 • Free Virgillia-class = Özgür Virgillia-sınıfı
 • Freighter = Yük gemisi
 • Frigate = Fırkateyn
 • Gladiator-class = Gladyatör-sınıfı
 • Golan I Space Defense Platform = Golan I Uzay Savunma Platformu
 • Golan III defense platform = Golan III savunma platformu
 • Golan-II Defense Platform = Golan-II Savunma Platformu
 • Hammerhead-class = Çekiçbaş-sınıfı
 • Harbor-class = Liman-sınıfı
 • Harbor-class Mobile Space Dock = Liman-sınıfı Mobil Uzay Rıhtımı
 • Harrower-class dreadnought = Sürgücü-sınıfı dretnot
 • Hauler = Taşıyıcı
 • Haven-class = Sığınak-sınıfı
 • Heavy cruiser = Ağır kruvazör
 • Hyena-class = Sırtlan-sınıfı
 • ICM-092792 = IIM-092792
 • IGV-55 surveillance vessel = IGV-55 gözetleme gemisi
 • Imperial I-class = İmparatorluk I-sınıfı
 • Imperial II-class = İmparatorluk II-sınıfı
 • Imperial-class = İmparatorluk-sınıfı
 • Imperious-class = Mütehakkim-sınıfı
 • Infantry Support Platform = Piyade Destek Platformu
 • Interceptor = Avcı gemisi
 • Interdictor-class = Yasaklayıcı-sınıfı
 • LAAT/le gunship = AİTN/et silah gemisi
 • Landspeeder = Kara süratçisi
 • Light cruiser = Hafif kruvazör
 • Low Altitude Assault Transport carrier = Alçak İrtifa Taarruz Nakliyesi kuryesi
 • Low Altitude Assault Transport/infantry = Alçak İrtifa Taarruz Nakliyesi/asker
 • Lucrehulk-class LH-3210 cargo freighter = Lucrehulk-sınıfı LH-3210 kargo gemisi
 • Maelstrom-class = Girdap-sınıfı
 • Mandator IV-class = Müvekkil IV-sınıfı
 • Mandator-class = Müvekkil-sınıfı
 • MedStar-class = MedYıldız-sınıfı
 • Mk IX Orbital Maintenance Depot = Mk IX Yörüngesel Bakım Durağı
 • Munificent-class = Cömert-sınıfı
 • Neutron Star-class = Nötron Yıldızı-sınıfı
 • Onager-class = Mancınık-sınıfı
 • Orb-wing = Küre-kanat
 • Passenger freighter = Yolcu yük gemisi
 • Podracer = Pod yarışçısı
 • Prison-tug = Tutuklu römorkörü
 • Providence-class = Öngörü-sınıfı
 • Quasar Fire-class = Yıldız Ateşi-sınıfı
 • Raider-class = Yağmacı-sınıfı
 • Razor-class = Ustura-sınıfı
 • Recusant-class = Muhalif-sınıfı
 • Republic-class = Cumhuriyet-sınıfı
 • Repulsorcraft = Tepmeli itici taşıtı
 • Resurgent-class = Dirilmiş-sınıfı
 • Rigger-class = Sapancı-sınıfı
 • Rogue-class = Serseri-sınıfı
 • Sandcrawler = Kum paletlisi
 • Scythe-class = Tırpan-sınıfı
 • Sentinel-class = Gözcü-sınıfı
 • Shuttle = Mekik
 • Single Trooper Aerial Platform (STAP) = Tek Asker Hava Platformu (TAHP)
 • Sleeper ship - Uykucu gemi
 • Snubfighter = Kütsavaşçı
 • Speeder = Süratçi
 • Speeder bike = Süratçisiklet
 • Sphyrna-class = Çekiç-sınıfı
 • Star Courier = Yıldız Kuryesi
 • Star Cruiser = Yıldız Kruvazörü
 • Star Destroyer = Yıldız Destroyeri
 • Star Dreadnought = Yıldız Dretnotu
 • Stardestroyer = Yıldızdestroyeri
 • Starfighter = Yıldız savaşçısı
 • Starhawk-class = Yıldızşahini-sınıfı
 • Starship = Yıldız gemisi
 • StarViper-class = YıldızEngereği-sınıfı
 • Subjugator-class = Boyun Eğdirici-sınıfı
 • Sun Crusher = Güneş Ezici
 • Super Star Destroyer = Süper Yıldız Destroyeri
 • Supertanker fuel depot = Süper tank yakıt deposu
 • Supply ship = İkmal gemisi
 • Surveyor-class reconnaissance frigate = Mimar-sınıfı keşif fırkateyni
 • Terminus-class = Hudut-sınıfı
 • Theta-class = Teta-sınıfı
 • TIE Advanced v1 = TIE Gelişmiş v1
 • TIE Advanced x1 = TIE Gelişmiş x1
 • TIE Boarding Craft = TIE Çıkarma Aracı
 • TIE fighter prototype = TIE savaşçısı prototipi
 • TIE lander = TIE indirici
 • TIE line = TIE serisi
 • TIE scout = TIE keşifci
 • TIE training drone = TIE eğitim uçangözü
 • TIE whisper starfighter = TIE fısıltı yıldız savaşçısı
 • TIE/ag "Aggressor" Starfighter = TIE/ag "Agresif" Yıldız Savaşçısı
 • TIE/ba Baron Space Superiority Interceptor = TIE/ba Baron Uzay Üstünlüğü Avcı Gemisi
 • TIE/ca "Punisher" Starfighter = TIE/ca "Cezalandırıcı" Yıldız Savaşçısı
 • TIE/d "Defender" Multi-Role Starfighter = TIE/s "Savunucu" Çok Rollü Yıldız Savaşçısı
 • TIE/D Defender Elite = Elit TIE/S Savunucu
 • TIE/dg starfighter = TIE/dg yıldız savaşçısı
 • TIE/es assault shuttle = TIE/es taarruz mekiği
 • TIE/fo = TIE/yd
 • TIE/fo space superiority fighter = TIE/id uzay üstünlüğü savaşçısı
 • TIE/IN interceptor = TIE/IN avcı gemisi
 • TIE/ln space superiority starfighter = TIE/ln uzay üstünlüğü yıldız savaşçısı
 • TIE/rp Reaper attack lander = TIE/rp Biçici saldırı indiricisi
 • TIE/sf = TIE/ök
 • TIE/sh shuttle = TIE/me mekik
 • TIE/sk x1 experimental air superiority fighter = TIE/sk x1 deneysel hava üstünlüğü savaşçısı
 • TIE/vn space superiority fighter = TIE/vn uzay üstünlüğü savaşçısı
 • TIE/wi modified interceptor = TIE/wi modifiye avcı gemisi
 • Transport = Nakliye
 • Treadspeeder = Pedallı süratçi
 • Troopship = Asker gemisi
 • Turbulent-class = Türbülans-sınıfı
 • Undisputed Victor = Karşı Gelinemez Victor
 • Victory-class = Zafer-sınıfı
 • Vindicator-class = Hak Koruyan-sınıfı
 • Warship = Savaş gemisi
 • Wayfarer-class = Yolcu-sınıfı
 • World Devastator = Gezegen Tahripçisi
 • Worldcraft = Gezegen taşıtı

Gemi terimleri ve silahları

 • Accelerometer = Akselerometre
 • Airlock = Hava kilidi
 • ANs-5d "lock track" full-spectrum transceiver = ANs-5d tam spektrum "kilitli takip" alıcı vericisi
 • Blast door = Dayanıklı kapı
 • Cyrogenic power cell = Sirtojenik güç hücresi
 • Deflector shield = Deflektör kalkan
 • Deflector shield generator = Deflektör kalkan jeneratörü
 • Deflector shield generator domes = Deflektör kalkan jeneratörü kubbesi
 • Destroyer-I iyon engine = Destroyer-I iyon motoru
 • Docking platform/Dock = Dok platformu/Dok
 • Ejector seat = Ejektör koltuk
 • Escape pod = Kaçış kapsülü
 • Gemon-4 ion engine = Gemon-4 iyon motoru
 • Hyperdrive = Hipersürücü
 • Hyperdrive motivator = Hipersürücü motivatörü
 • Hyperspace transport ring = Hiperuzay nakliye halkası
 • Ion cannon = İyon topu
 • Ion engine = İyon motoru
 • Laser cannon = Lazer topu
 • Laser cannon = Lazer topu
 • Locator beacon = Yer bulucu parıldak
 • Navigation computer = Navigasyon bilgisayarı
 • Multi-frequency targeting accuisition system = Çok frekanslı hedef kilitlenme sistemi
 • P-w401 maneuvering jet = P-w401 manevra jeti
 • Ray shield = Işın kalkanı
 • S-foil = S-folyo
 • Solar ionization reactor = Güneş iyonlaşma reaktörü
 • Superlaser = Süper lazer
 • Superweapon = Süper silah
 • Targeting computer = Hedefleme bilgisayarı
 • Tractor beam = Çekici ışın
 • Tractor beam projector = Çekici ışın projektörü
 • Tractor beam targeting array = Çekici ışın hedefleme dizisi
 • Tractor beam tracking array = Çekici ışın takip dizisi
 • Turbolaser = Turbolazer
 • Twin ion engine = İkiz iyon motoru
 • Viewscreen = Görüntüleme ekranı
 • XX-9 heavy turbolaser battery = XX-9 ağır turbolazer bataryası

Silah isimleri ve türleri

 • Amban phase-pulse blaster = Amban aşamalı titreşim blasterı
 • Blaster pistol = Blaster tabancası
 • Blaster rifle - Blaster tüfeği
 • Darksaber = Karakılıç
 • Electromagnetic pulse = Elektromanyetik titreşim
 • Electro-proton bomb = Elektro-proton bombası
 • Flamethrower = Alev makinesi
 • Light repeating blaster = Hafif mükerrer blaster
 • Self-Propelled Heavy Artillery-Turbolaser (SPHA-T) = Öz İtişli Ağır Top-Turbolazer (ÖİAT-T)

Genel terimler, sözler, bitkiler ve hayvanlar

 • ABY = YSS
 • Armorweave = Örgü-zırh
 • Assault cannon = Taarruz topu
 • Astromech = Astromekanik
 • Attack on ... = ... saldırısı
 • Baked cushnips with fral = Fırında fralli cimcik
 • Barons Hed = Baronlar Hed'i
 • BBY = YSÖ
 • Beast Wars = Canavar Savaşları
 • Begamore Heavy Industry Group = Begamore Ağır Sanayi Grubu
 • Begamore two-headed dog = Begamore çift kafalı köpeği
 • Benduday = Bendugünü
 • Bio-chip = Biyo-çip
 • Blackvine = Kara asma
 • Blue Shadow Virus = Mavi Gölge Virüsü
 • Bogwing = Batakkanat
 • Bowcaster = Yaytüfek
 • Butcherbug = Kasap böceği
 • Cantina = Kantina
 • Cantocoin = Cantocoin
 • Cave-molds = Mağara küfü
 • Centaxday = Centaxgünü
 • Central power distribution grid = Merkezi güç dağırım şebekesi
 • Chroma-wing = Chroma-kanat
 • Chromium = Krom
 • CIS Shadowfeed = BSK Gölgeyayını
 • Citizen's fleet = Vatandaş filosu
 • Climate disruption array = İklim bozma uydusu
 • Cloaking device = Gizlenme cihazı
 • Cold War (Galactic Republic–Sith Empire) = Soğuk Savaş (Galaktik Cumhuriyet–Sith İmparatorluğu)
 • Comlink = Telsiz
 • Commander of Coins = Sikke Kumandanı (Oyun kartı)
 • Concession stand = Büfe
 • Cortosis = Kortosis
 • Crab glider = Uçağanoz
 • Crittermonger = Yaratık taciri
 • Cryptosurgeon = Kriptocerrah
 • Cyborg = Siborg
 • Cyrkon Extraction = Cyrkon Çıkarması
 • Dactillions = Daktilyon
 • Dagger of Mortis = Mortis Hançeri
 • Dagobah python = Dagobah pitonu
 • Dark Nest Crisis = Kara Yuva Krizi
 • Dark Reaper Crisis = Kara Ölüm Krizi
 • Dark Wars = Kara Savaşlar
 • Data probe = Veri sondası
 • Databank = Veri bankası
 • Deactivator = Deaktivatör
 • Decicred = Decikredi
 • Declaration of a New Republic = Yeni Cumhuriyet Beyannamesi
 • Dedlanite = Dedlanit
 • Demolition droid = Yıkım droidi
 • Deterium = Deteryum
 • Diatium = Diyatiyum
 • Doonium = Doonyum
 • Draggulch Period= Draggulch Dönemi
 • Dragonsnake = Ejderyılan
 • Droidsmith = Droid ustası
 • Droidspeak code = Droid konuşma kodu
 • DSD1 dwarf spider droid = DSD1 cüce örümcek droid
 • Ductavis Era = Ductavis Devri
 • Duel in Palpatine's Office = Palpatine'in ofisinde düello
 • Dunelizard = Kumulkertenkele
 • Durasteel = Durasteel
 • Eight of Flasks = Matara sekizlisi
 • Electrobinocular = Elektrodürbün
 • Emperor's Royal Guard = İmparator'un Kraliyet Muhafızları
 • Engine unit = Motor birimi
 • Eternity Vault Operation = Sonsuzluk Mahzeni Operasyonu
 • Evacuation of ... = ... tahliyesi
 • Expansionist Era = Yayılmacı Devir
 • Festival of Light = Işık Festivali
 • Filth beetle = Pis böcek
 • First Jedi Purge = İlk Jedi Tasfiyesi
 • First Sith Empire = İlk Sith İmparatorluğu
 • Flatwing = Düzkanat
 • Focusing jewel = Odaklama mücevheri
 • Force = Güç
 • Force Ability = Güç Yeteneği
 • Force Choke = Güç Boğuşu
 • Force Grip = Güç Pençesi/Tutuşu
 • Force Jump = Güç Zıplaması
 • Force Lightning = Güç Yıldırımı
 • Force Power = Güç Yeteneği
 • Force Pull = Güç Çekişi
 • Force Push = Güç İtişi
 • Force Reflection = Güç Defleksiyonu
 • Force Vision = Güç Önsezisi
 • Fourth Great Schism = Dördüncü Büyük Bölünme
 • Free Trade Zone = Serbest Ticaret Alanı
 • Fusion Cloud = Füzyon Bulutu
 • Galactic Basic = Ortak Lisan
 • Galactic Basic Standard = Standart Ortak Lisan
 • Galactic Concordance = Galaktik Ahenk
 • Galactic War = Galaktik Savaş
 • Glowrod = Korçubuk
 • Gnarltree = Yumru ağacı
 • Grand Plan = Büyük Plan
 • Great Disaster = Büyük Felaket (Yüksek Cumhuriyet Devri'nde yaşanan olay)
 • Great Galactic Civil War = Büyük Galaktik İç Savaş
 • Great Galactic War = Büyük Galaktik Savaş
 • Great Hyperspace War = Büyük Hiperuzay Savaşı
 • Great Jedi Purge = Büyük Jedi Tasfiyesi
 • Great Manifest Period = Büyük Manifesto Dönemi
 • Great Peace of the Republic = Büyük Cumhuriyet Barışı
 • Great Pit of Carkoon = Büyük Carkoon Çukuru
 • Great Sith War = Büyük Sith Savaşı
 • Great Works = Büyük Eserler
 • Green Loch Hill = Yeşil Göl Tepesi
 • Guardian's Mantra = Gardiyan Mantrası
 • High Republic Era = Yüksek Cumhuriyet Devri
 • High-energy reflector cup = Yüksek enerjili yansıtıcı kap
 • Holo faker = Sahte holo
 • Holo-link = Hololink
 • Holo-map = Holo harita
 • Holobook = Holokitap
 • Holocron = Holokron
 • Holoplate = Holoplate
 • Holoproj = Holoproj
 • Homing beacon = Radyo parıldağı
 • Hosnian Cataclysm = Hosnian Afeti
 • Hovering pram = Uçan beşik
 • HRD/human replica droid = HDR/insan benzeri droid (Örnek: Guri)
 • Humanoid = İnsansı
 • Hundred-Year Darkness = Yüzyıllık Karanlık
 • Huttese = Huttca
 • Hyperlane/Hyperroute/Hyperway/Hyperspace route/Hyperspace lane = Hiperyol
 • Hyperspace = Hiperuzay
 • Hyperwind = Hiperrüzgar
 • Idiot face = Budala (Oyun kartı)
 • Imperial crest = İmparatorluk arması
 • Imperial Instruments of Surrender = İmparatorluk Teslim Belgesi
 • Imperial Period = İmparatorluk Dönemi
 • Indecta Era = Indecta Devri
 • Inhibitor chip = İnhibitör çip
 • Inoxium = İnoksiyum
 • Insetoid = Böceksi
 • Inter-Sith Wars period = Sith'ler arası Savaşlar dönemi
 • Interdiction field = Hacir alan
 • Iron Blockade = Demir Abluka
 • Jedi Civil War = Jedi İç Savaşı
 • Jedi hibernation trance = Jedi uykusu transı
 • Jetpack = Sırt roketi
 • Jubba bird = Jubba kuşu
 • Kanz Disorders = Kanz Karışıklıkları
 • Katarn family compund = Katarn aile yerleşkesi
 • Kymoodon Era = Kymoodon Devri
 • Labor droid = İşçi droid
 • Lahdia plant = Lahdia bitkisi
 • Laser cannon = Lazer topu
 • Lava eel = Lavejderi
 • Leviathan Grub = Azman tırtıl
 • Liberation of ... = ...'nın kurtarılışı
 • Lightsaber combat = Işın kılıcı muharebesi
 • Lightsaber duel = Işın kılıcı düellosu
 • Lizard Crab = Keler yengeç
 • Lost Tribe of Sith = Kayıp Sith Kabilesi
 • Lost Tribe of Sith emergence = Kayıp Sith Kabilesi'nin ortaya çıkışı
 • Lumiya's Sith = Lumiya'nın Sith'leri
 • Macroscope = Makroskop
 • Magnatomic = Mahnatomik
 • Mandalorian vambrace = Mandalor bilekliği
 • Mandalorian Wars = Mandalor Savaşları
 • Manderon Period = Manderon Dönemi
 • Marksman-H training remote = Nişancı-H eğitim droidi
 • Mass Shadow Generator = Gölge Kütle Jeneratörü
 • Mid Rim Retreat = Orta Halka Geri Çekilmesi
 • Midi-chlorian = Midi-kloryan
 • Military Creation Act. = Askeri Yaratma Yasası
 • Military Disarmament Act. = Askeri Silahsızlaşma Yasası
 • Mind probe (Force power) = Zihin sorgusu (Güç yeteneği)
 • Mind-trick = Zihin oyunu
 • Mindharp = Zihin arpı
 • Mission to ... = ... görevi
 • Mission to rescue the survivors of Alderaan = Alderaan felaketzedelerini kurtarma görevi
 • Moderation face = İtidal (Oyun kartı)
 • Mon Cala eel = Mon Kala ejderi
 • Mouisture farm = Nem çiftliği
 • Mudhorn = Çamurboynuz
 • Nearhuman/Near-human/Near human = İnsansı
 • New Republic Common Charter = Yeni Cumhuriyet Müşterek Tüzüğü
 • New Sith Wars = Yeni Sith Savaşları
 • Nos monster = Nos canavarı
 • Numb = Hissiz (hayvan)
 • Ocean-kelp = Okyanus yosunu
 • OG-9 homing spider droid = OG-9 yön bulucu örümcek droid
 • Old Sith Wars (Great Sith War) = Eski Sith Savaşları (Büyük Sith Savaşı)
 • One Sith = Tek Sith
 • Operation Cinder = Kor Operasyonu
 • Operation Fracture = Çatlak Operasyonu
 • Operation Hanoff = Transfer Operasyonu
 • Operation Mad Rush = Alelacele Operasyonu
 • Operation Thunderstroke = Yıldırım Vuruşu Operasyonu
 • Order 66 = 66. Emir
 • Order of the Sith Lords = Sith Lordları Düzeni
 • Osmiridium = Osmiridyum
 • Outbound Flight = Uç Sınır Seferi
 • Outer Rim Carve-up = Dış Halka Taksimi
 • Outreach program(s) = Destek program(lar)ı
 • Oversector Outer = Dış Üstsektör
 • Patrol droid = Devriye droidi
 • Phantom Energy = Fantom Enerjisi
 • Phase I clone trooper armor = Aşama I klon asker zırhı
 • Photoharmonic = Fotoharmonik
 • Piezoelecrtical = Piezoelektrik
 • Pius Dea Era = Pius Dea Devri
 • Planetary Shield = Yörünge Kalkanı
 • Platoon = Müfreze
 • Podrace = Pod yarışı
 • Polystarch = Polinişaşta
 • Post-Imperial period = İmparatorluk sonrası dönem
 • Post-Manderon period = Manderon sonrası dönem
 • Power cell = Güç hücresi
 • Pre-Republic era = Cumhuriyet öncesi devir
 • Primeday = Başgün
 • Proclamation of the New Order = Yeni Düzen Bildirgesi
 • Project Harvester = Hasat Projesi
 • Project Resurrection = Diriliş Projesi
 • Protocol droid = Protokol droidi
 • Purse-world = Kese dünyası
 • Pyro denton = Pyro denton
 • Qel-Droma Epics = Qel-Droma Destanları
 • Quadnocular = Kuadno-dürbün
 • Quillon = Kuillon
 • Rank insignia plaque = Rütbe nişan plağı
 • Rasputi-seal = Rasputi foku
 • Rebellion on ... = ... ayaklanması
 • Refractrometer = Refraktometre
 • Reptavian = Sürüngenkuş
 • Republic Dark Age = Kara Cumhuriyet Devri
 • Republic Era = Cumhuriyet Devri
 • Republic military enhancement bill = Cumhuriyet askeriyesini geliştirme tasarısı
 • Repulsorlift = Havalı kaldırgaçlı ittirgeç
 • Rescue of ... = ...'nın kurtarılışı
 • Resurgent Sith Empire = Yeniden Yapılandırılmış Sith İmparatorluğu
 • Rhydonium = Ridonyum
 • Rianitus Period = Rianitus Dönemi
 • Rock-vulture = Kaya akbabası
 • Rocket booster = Roket hızlandırıcı
 • Rossmoyne Vitiator Pistol = Rossmoyne Vitiator Tabancası
 • Ruusan Reformation = Ruusan Reformasyonu
 • Salacious B. Crumb = Şehvetli B. Kırıntısı
 • Sandbat = Kumyarasası
 • Scomp link = Skomp bağlantısı
 • Second Imperial Civil War = İkinci İmparatorluk İç Savaşı
 • Selenium = Selenyum
 • Senate bill = Senato tasarısı
 • Sentient = Duyarlı (Sentience, Duyarlılık)
 • Sentry droid = Gözcü droid
 • Shames Ones = Mahçuplar
 • Shining Manpower = Parlayan İnsan Gücü
 • Sifter droid = Eleyici droid
 • Silver-nape beetle = Gümüş ense böceği
 • Single Trooper Aerial Platform = Tek Asker Hava Platformu
 • Sith civil war (Republic Dark Age) = Sith iç savaşı (Kara Cumhuriyet Devri)
 • Sith civil war = Sith iç savaşı
 • Sith Civil War = Sith İç Savaşı
 • Sith Empire (Post–Great Hyperspace War) = Sith İmparatorluğu (Büyük Hiperuzay Savaşı sonrası)
 • Sith Empire (Pre-Republic) = Sith İmparatorluğu (Cumhuriyet öncesi)
 • Sith Empire = Sith İmparatorluğu
 • Sith–Imperial War = Sith–İmparatorluk Savaşı
 • Six of Sabres = Kılıç altılısı (Oyun kartı)
 • Skirmish on ... = ... çatışması
 • Skirmish over ... = ... üzerinde çatışma
 • Skylane = Gökyolu
 • Skywalker Swoop = Skywalker Dalışı
 • Smashball = Smashball
 • Snow slug = Kar böceği
 • Spacer = Arabulucu
 • Spike in the crackle = Kumdikeni
 • Spiny bograt = İğneli bataklık sıçanı
 • Spotlight sloth = Işıldak tembelhayvan
 • Standard Galactic Grid = Standart Galaktik Izgara
 • StarFan Hostel = YıldızHayranı Pansiyonu
 • Stormblade Bloodfest = Fırtınabıçağı Kanfestivali
 • Subterra Period = Subterra Dönemi
 • Sullustese = Sullustça
 • Sulon Incorporated = Sulon Anonim Şirketi
 • Superconductor = Süperkondüktör
 • Suspended animation = Ertelenmiş canlandırma
 • Swamp slug = Bataklık sümüklü böceği
 • Swamp squash = Bataklık kabağı
 • Swarm War = Küme Savaşı
 • Tap tree = Çeşme ağacı
 • Taungsday = Taunglargünü
 • Telosian Civil War = Teloslu İç Savaşı
 • The Disaster = Facia (Alderaan'ın yok edilmesi)
 • The Mistress of Staves = Değnek Kraliçesi (Oyun kartı)
 • The Rebel Files = Asi Dosyaları (evren içi eser, Star Wars: The Rebel Files ile karıştırılmamalı)
 • Third Galactic War = Üçüncü Galaktik Savaş
 • Training remote = Eğitim robotu
 • Transparisteel = Şeffaf çelik
 • Tusk-cat = Hançer-diş
 • Utapau plains quadruped = Utapau ova dört ayaklısı
 • Utapaun flying squid = Utapau uçan mürekkep balığı
 • Vacc tube = Vakk tüpü
 • Vanadium = Vanadyum
 • Vaporator cistern = Buharlaştırıcı sarnıçı
 • Varactyl = Varaktil
 • Veg-meat = Sebzet
 • Venom-mite = Zehirli kene
 • Vine snake = Asma yılanı
 • Water cyc = Su cyc'i
 • Wayfinder = Yol bulucu
 • Wernian Game Cards = Wernianlı oyun kartları
 • Wolf Pack = Kurt Sürüsü
 • Womp rat = Womp sıçanı
 • Worker caste = İşçi sınıfı
 • World Razer = Dünya Yıkıcısı
 • Wretched hive of scum and villany = Pislik ve kötülük yuvası
 • Yarum seed = Yarum tohumu
 • Yoda's Hut = Yoda'nın Barakası
 • Yoghurt plant = Yoğurt bitkisi
 • Zhellday = Zhellgünü

Olaylar

 • Assault on Kamino = Kamino saldırısı
 • Assault on Kashyyyk = Kashyyyk saldırısı
 • Attack at Datar = Datar saldırısı
 • Bakura Truce = Bakura Ateşkesi
 • Battle for the Eclipse = Eclipse için savaş
 • Battle near Dantooine = Dantooine yakınlarında savaş
 • Battle near the Itani Nebula = Itani Nebulası yakınlarında savaş
 • Battle of Althir (first) = Birinci Althir Savaşı
 • Battle of Althir (second) = İkinci Althir Savaşı
 • Battle of AX-456 = AX-456 Savaşı
 • Battle of Bakura = Bakura Savaşı
 • Battle of Berrol's Donn = Berrol Donn'u Savaşı
 • Battle of Chelleya = Chelleya Savaşı
 • Battle of Faldos = Faldos Savaşı
 • Battle of Fondor = Fondor Savaşı
 • Battle of Herdessa = Herdessa Savaşı
 • Battle of Iskalon = Iskalon Savaşı
 • Battle of Koda Space Station = Koda Uzay İstasyonu Savaşı
 • Battle of Mandallia = Mandallia Savaşı
 • Battle of Mandalore = Mandalore Savaşı
 • Battle of Manpha = Manpha Savaşı
 • Battle of Mephout = Mephout Savaşı
 • Battle of Mon Gazza = Mon Gazza Savaşı
 • Battle of Nar Shaddaa = Nar Shaddaa Savaşı
 • Battle of Ord Vaug = Ord Vaug Savaşı
 • Battle of Rutan = Rutan Savaşı
 • Battle of Saijo = Saijo Savaşı
 • Battle of Shumavar = Shumavar Savaşı
 • Battle of Solay = Solay Savaşı
 • Battle of Sullust = Sullust Savaşı
 • Battle of Terminus = Terminus Savaşı
 • Battle of the Thesme sector = Thesme sektörü Savaşı
 • Battle of Trenwyth = Trenwyth Savaşı
 • Battle of Virgillia = Virgillia Savaşı
 • Battle of Zeltros = Zeltros Savaşı
 • Calamarian Revolt = Kalamari Ayaklanması
 • Conquest of Saijo = Saijo Fethi
 • Coruscant Uprising = Coruscant ayaklanması
 • Declaration of a New Republic = Yeni Cumhuriyet Beyannamesi
 • Declaration of the Alliance of Free Planets = Bağımsız Gezegenler Birliği Beyannamesi
 • Defense of the Karinne = Karinne savunması
 • Dragon Void Run = Ejderha Hiçliği Kaçışı
 • Escape from Kamino = Kamino'dan kaçış
 • First Conference of Free Peoples = İlk Özgür Halklar Konferansı
 • Heurkea operation = Heurkea operasyonu
 • Secret mission to rebuild the Jedi Order = Jedi Düzeni'ni yeniden kurma gizli planı
 • Liberation of Gial Ackbar = Gial Ackbar'ın kurtarılışı
 • Mandalorian Triumph = Mandalor Zaferi
 • Mission to Druckenwell = Druckenwell görevi
 • Mission to Kuat = Kuat görevi
 • Mission to Selonia = Selonia görevi
 • Mission to Tralus = Tralus görevi
 • Operation Domino = Domino Operasyonu
 • Raid above Bonadan = Bonadan üstünde yağma
 • Raid above Ghorman = Ghorman üstünde yağma
 • Raid at Coronet = Coronet yağması
 • Raid on Cato Neimoidia = Cato Neimoidia yağması
 • Raid on Saijo = Saijo yağması
 • Rebellion on Tatooine = Tatooine isyanı
 • Rescue mission to Kessel = Kessel'a kurtarma operasyonu
 • Rescue mission to Mytus VII = Mytus VII'ye kurtarma operasyonu
 • Rescue of Rahm Kota = Rahm Kota'nın kurtarılışı
 • Second Battle of Endor = İkinci Endor Savaşı
 • Skirmish in the Cantros system = Cantros sisteminde çatışma
 • Skirmish on Kabray = Kabray çatışması
 • Skirmish on Kashyyyk = Kashyyyk çatışması
 • Skirmish on Kinooine = Kinooine çatışması
 • Skirmish over Ylesia = Ylesia üstünde çatışma
 • Subjugation of Naldar = Naldar İşgali
 • Subjugation of Sulon = Sulon İşgali

Hükümetler, organizasyonlar ve askeri birimler

 • 21st Nova Corps = 21. Nova Kolordusu
 • 41st Elite Corps = 41. Elit Kolordu
 • 4th Sector Army = 4. Sektör Ordusu
 • 77 Squadron = 77 Filosu
 • 7th Sky Corps = 7. Gökyüzü Kolordusu
 • 87th Sentinel Corps = 87. Gözcü Kolordusu
 • 91st Mobile Reconnaissance Corps = 91. Mobil Keşif Kolordusu
 • Admirality = Amirallik
 • Advanced Recon Commando = Gelişmiş Keşif Komandosu
 • Advanced Recon Force Scout Trooper = Gelişmiş Keşif Gücü İzci Askeri
 • Advisory Council = Danışma Konseyi
 • Ailon Nova Guard = Ailon Nova Korumaları
 • Alliance Civil Government = Birlik Sivil Hükümeti
 • Alliance High Command = Birlik Yüksek Komutası
 • Alliance of Free Planets = Bağımsız Gezegenler Birliği
 • Alliance to Restore the Republic = Cumhuriyet'i Yeniden Kurma Birliği
 • Amber Wing = Kehribar Kanadı
 • Anvil Squadron = Örs Filosu
 • Aquatic assault stormtrooper = Sucul taarruz stormtrooperı
 • ARC Trooper = GKK Askeri
 • Argazdan Redoubt - Argazdalı Tabya
 • Armored stormtrooper = Zırhlı stormtrooper
 • Army = Ordu
 • Assault trooper = Taarruz askeri
 • Astarte line = Astarte hattı
 • Azure Imperium = Azure Egemenliği
 • Bail Organa's resistance movement = Bail Organa'nın Direniş Hareketi
 • Baktoid Armor Workshop = Baktoid Zırh Fabrikası
 • Bank of the Core = Merkez Banka
 • Batonn insurgents = Batonn isyancıları
 • Battalion = Tabur
 • Berch Teller's rebel cell = Berch Teller'ın asi hücresi
 • Black Hole dark trooper = Karadelik kara askeri
 • Black Sun = Kara Güneş
 • Blade Squadron = Bıçak Ağzı Filosu
 • BlasTech Industries = BlasTech Endüstrileri
 • Bloodguard = Kan Nöbeti
 • Blue Squadron = Mavi Filo
 • Bomb squad stormtrooper = Stormtrooper bomba imha ekibi
 • Bormea Today = Bormea Today
 • Broken Horn Syndicate = Kırık Boynuz Çetesi
 • Brotherhood of Darkness = Karanlığın Kardeşliği
 • Cavetrooper = Mağara-askeri
 • Centrality = Merkeziyet
 • Children of the Jedi = Jedi Çocukları
 • Children of the Watch = Gözcü Çocukları
 • Chiss Ascendancy = Chiss Yükselişi
 • Cloud-Riders = Bulut-Sürücüleri
 • Coalition for Progress = Kalkınma Koalisyonu
 • Cobalt Laborer's Reformation Front = Kobalt İşçileri Reformasyon Cephesi
 • Cold assault stormtrooper = Soğuk taarruz stormtrooperı
 • Combined Defense Forces of the New Republic = Yeni Cumhuriyet'in Birleşik Savunma Güçleri
 • Commenor Underground = Commenor Gizli Örgütü
 • Commerce Guild = Ticaret Loncası
 • Commerce Guild Punitive Security Forces = Ticaret Loncası Ceza Güvenlik Güçleri
 • Committee for transportation of construction materials = İnşaat Materyalleri Nakliye Komitesi
 • Company = Bölük
 • Confederacy of Independent Systems = Bağımsız Sistemler Konfederasyonu
 • Core Five = Merkez Beşli
 • Corellia StarDrive = Corellia YıldızSürücüsü
 • Corellian Chemical Corporation = Corellia Kimyacılık Şirketi
 • Corellian Engineering Corporation = Corellia Mühendislik Şirketi
 • Corona Squadron = Korona Filosu
 • Corporate Alliance = Şirket İttifakı
 • Corporate Alliance Policy Administration Directorate = Şirket İttifakı İdare Yönetim Direktörlüğü
 • Corporate Sector Authority = Kurumsal Sektör Otoritesi
 • Corps = Kolordu
 • Coruscant Guard = Coruscant Muhafızları
 • Coruscant Home Defense Fleet = Coruscant Yuva Savunma Filosu
 • Crimson Dawn = Kızıl Şafak
 • Crimson Empire = Kızıl İmparatorluk
 • Crowd control stormtrooper = Güruh kontrol stormtrooperı
 • Crusader = Seferci
 • Cult of The One and The All = Tek ve Tüm Tarikatı
 • Cyan Squadron = Camgöbeği
 • Daa Corporation = Daa Şirketi
 • Dagoyan Order = Dagoyan Düzeni
 • Dark Empire (Galactic Empire) = Kara İmparatorluk (Galaktik İmparatorluk)
 • Dark Novatrooper = Kara Nova-askeri
 • Dark trooper = Kara asker
 • Darth Vader's Security Force = Darth Vader'ın Güvenlik Kuvveti
 • Death Star trooper officer corps = Ölüm Yıldızı subay kolordusu
 • Death Watch = Ölüm Gözcüleri
 • Delegation of 2,000 = 2.000 Delegasyonu
 • Desert stormtrooper = Çöl stormtrooperı
 • Dewback stormtrooper = Dewback askeri
 • Disciples of the Whills = Whills Müritleri
 • Division = Birlik (sivil)
 • Division = Tümen (askeri)
 • Dynamic Synergetics Incorporated = Dinamik Sinerjetik Anonim Şirketi
 • Elite dark trooper = Elit kara asker
 • Empire of the Hand = El İmparatorluğu
 • Empire Reborn = Yeniden Doğan İmparatorluk
 • Environmental Ops = Çevresel Özel Birimler
 • Eriadu Mining and Shipping = Eriadu Madencilik ve Taşımacılık
 • Eriadu Trade Summit = Eriadu Ticaret Zirvesi
 • Eternal Alliance = Ebedi İttifak
 • Eternal Empire = Ebedi İmparatorluk
 • EVO Troopers (Environmental) = ÇVR Askerleri (Çevresel)
 • Exogen-class dark trooper = Eksojen-sınıfı kara asker
 • Exploratory branch of Outer Rim Oreworks = Dış Halka Maden İşleri'nin Araştırma dalı
 • Field stormtrooper = Saha stormtrooperı
 • Final Order = Son Düzen
 • First Order = İlk Düzen
 • Flame trooper = Alev askeri
 • Fleet = Filo (büyük)
 • Fleet Command = Filo Komutası
 • Flotilla = Filotilla
 • Force Priestesses = Güç Rahibeleri
 • Freemarch = Hürhudut
 • Frangawl Cult = Frangawl Tarikatı
 • Galactic Empire = Galaktik İmparatorluk
 • Galactic Federation of Free Alliances = Galaktik Bağımsız İttifaklar Federasyonu
 • Galactic Republic = Galaktik Cumhuriyet
 • Galactic Senate = Galaktik Senato
 • Gallofree Yards, Inc. = Gallofree Tersaneleri, A.Ş
 • Gardulla the Elder's criminal empire = Yaşlı Gardulla'nın suç imparatorluğu
 • Geonosis primary droid foundry = Geonosis ana droid dökümhanesi
 • Ghosts = Ruhlar (Mandalor)
 • Gloom Walkers = Kasvet Yürüyücüleri
 • Glory-class dark trooper = İhtişam-sınıfı kara asker
 • Gold Squadron = Altın Filo
 • Grand Army of the Republic = Büyük Cumhuriyet Ordusu
 • Green Squadron = Yeşil Filo
 • Guarian Death Gang = Guarian Ölüm Çetesi
 • Hail Squadron = Dolu Filosu
 • Hapes Consortium = Hapes Konsorsiyumu
 • Haxion Brood = Haxion Çetesi
 • Hazard Squadron = Risk Filosu
 • Hazard stormtrooper = Tehlike stormtrooperı
 • Headhunter Company = Kelleavcısı Şirketi
 • Heavy stormtrooper = Ağır stormtrooper
 • Heavy Weapons Stormtrooper = Ağır Silahçı Stormtrooper
 • Heroes of Yavin = Yavin Kahramanları
 • HoloNet News = HoloNet Haber
 • Hound Squadron = Tazı Filosu
 • Hypernautics = Hipergemicilik
 • Ibaar rebel network = Ibaar asi ağı
 • IG lancer droid = IG mızraklı droid
 • IG-227 Hailfire-class droid tank = IG-227 Hailfire-sınıfı droid tank
 • Imperial Army = İmparatorluk Ordusu
 • Imperial Department of Military Research = İmparatorluk Askeri Araştırma Departmanı
 • Imperial Commando Special Unit = Özel İmparatorluk Komando Birimi
 • Imperial Heavy Trooper = Ağır İmparatorluk Askeri
 • Imperial jumptrooper = Atlayıcı İmparatorluk askeri
 • Imperial Knight = İmparatorluk Şövalyesi
 • Imperial Marine = İmparatorluk Denizcisi
 • Imperial Military = İmparatorluk Askeriyesi
 • Imperial Navy = İmparatorluk Donanması
 • Imperial Navy's officer corps = İmparatorluk Donanması subay kolordusu
 • Imperial Remnant = İmparatorluk Kalıntısı
 • Imperial Royal Guard = İmparatorluk Kraliyet Muhafızları
 • Imperial Ruling Council = İmparatorluk İdari Konseyi
 • Imperial Senate = İmparatorluk Senatosu
 • Imperial Starfighter Corps = İmparatorluk Yıldız Savaşçısı Kolordusu
 • Incinerator stormtrooper = Külleyici stormtrooper
 • Incom Corporation = Incom Şirketi
 • Industrial Automaton = Endüstriyel Otomaton
 • Infantry = Piyade
 • Infinite Empire = Sonsuz İmparatorluk
 • Inquisitorium dark trooper = Engizisyon kara askeri
 • Inquisitorius = Engizisyon
 • Intergalactic Banking Clan = Galaksilerarası Bankacılık Klanı
 • InterGalactic Banking Clan Collections and Security Division = Galaksilerarası Bankacılık Klanı Tahsilat ve Güvenlik Şubesi
 • Jango's Grunts = Jango'nun hırıltıları
 • Jedi High Council = Jedi Yüksek Konseyi
 • Jedi Order = Jedi Düzeni
 • Jedi Temple Guard = Jedi Tapınağı Muhafızları
 • Jeedai heresy = Jeedai aykırılığı
 • Joint Chiefs = Kolektif Amirlik
 • Journeyman Protectors = Yolcu Koruyucuları
 • Judicial Department = Yargı Departmanı
 • Judicial Forces = Yargı Güçleri
 • Jumptrooper = Atlayıcı asker
 • Knights of Ren = Ren Şövalyeleri
 • Koensayr Manufacturing = Koensayr İmalat
 • Kuat Drive Yards = Kuat Sürücü Tersaneleri
 • Legion = Lejyon
 • Liberators = Kurtarıcılar
 • Librarian's Assembly = Kütüphaneci Meclisi
 • Loyalist Committee = Sadıklar Komitesi
 • Magma stormtrooper = Magma stormtrooperı
 • Main Vault = Ana Kasa
 • MandalMotors = MandalMotorlar
 • Mandalorian Guard = Mandalor Muhafızları
 • Mandalorian Protectors = Mandalor Koruyucular
 • Mandalorian Royal Guard = Mandalor Kraliyet Muhafızı
 • Mandalorian Secret Service = Mandalor Gizli Servis
 • MandalTech = MandalTek
 • Merrsom Munitions = Merrison Cephaneleri
 • Meteor Squadron = Meteor Filosu
 • Military = Askeriye
 • Military Oversight Comittee = Askeri Gözetim Komitesi
 • Military Police = Askeri Polis
 • Militiamen = Yedek Er
 • Minetrooper = Madenaskeri
 • Mining Guild = Maden Loncası
 • Moonglow Polychemical = Moonglow Polikimya
 • Muun officer corps = Muun subay kolordusu
 • Muunilinst Banking Clan = Muunilinst Bankacılık Klanı
 • Navy = Donanma
 • Neo-Crusader = Neo-Seferci
 • New Mandalorians = Yeni Mandalorlar
 • New Republic = Yeni Cumhuriyet
 • Nightsisters = Nightsisterlar
 • Nikardun Destiny = Nikardun Kaderi
 • Nite Owls = Gece Baykuşları
 • Noble Court = Soylu Saltanat
 • Novatrooper = Nova-askeri
 • Office of the Navy's barrister advocate = Donanma vekilinin ofisi
 • Old Republic = Eski Cumhuriyet
 • One Sith = Tek Sith
 • Oppressor-7 class dark trooper = Baskıcı-7 sınıfı kara asker
 • Oppressor-9 class dark trooper = Baskıcı-9 sınıfı kara asker
 • Orbital Command = Yörüngesel Komuta
 • Order of the Sith Lords = Sith Lordları Düzeni
 • Outer Rim Oreworks Company = Dış Halka Madenişleri Şirketi
 • Outland Regions Security Force = Dış Bölgeler Güvenlik Gücü
 • P'w'eck Emancipation Movement = P'w'eck Özgürlük Hareketi
 • Pantoran Assembly = Pantoralı Meclisi
 • Partisans = Partizanlar
 • Pentastar Alignment = Pentastar Hizası
 • Phantom Squadron = Fantom Filosu
 • Phoenix Cell = Anka Hücresi
 • Phoenix Squadron = Anka Filosu
 • Pink Squadron = Pembe Filo
 • Precision air team = Kesinlik hava takımı
 • Preigo's Traveling World of Wonder = Preigo'nun Gezici Harikalar Dünyası
 • Purge trooper = Tasfiye askeri
 • Pyke Syndicate = Pyke Çetesi
 • Radiation zone assault trooper = Radyasyon bölgesi taarruz askeri
 • Rapier Squadron = Meç Filosu
 • Red Squadron = Kırmızı Filo
 • Regiment = Alay
 • Rendili StarDrive = Rendili Yıldız Sürücüsü
 • Renegade Squadron = Muhalif Filosu
 • Republic Military = Cumhuriyet Askeriyesi
 • Republic Navy = Cumhuriyet Donanması
 • Republic Outland Regions Security Force = Cumhuriyet Dış Bölgeler Güvenlik Gücü
 • Restored Empire = Restore İmparatorluk
 • Resurrector Squadron = Diriltici Filo
 • Retail Caucus = Perakende Kurulu
 • Riot control stormtrooper = Ayaklanma kontrol stormtrooperı
 • Riot Squadron = İsyan Filosu
 • Riot stormtrooper = Ayaklanma stormtrooperı
 • Rogue One (squad) = Rogue One (manga)
 • Rogue Squadron = Rogue Filosu
 • Rothana Heavy Engineering = Rothana Ağır Mühendisliği
 • Royal Imperial Academy = İmparatorluk Kraliyet Akademisi
 • Rule of One = Tekil Yönetim
 • Rule of Two = İkili Yönetim
 • Sabaoth Squadron = Azizler Filosu
 • Sapphire Squadron = Safir Filosu
 • Sartran Corporation = Sartran Şirketi
 • Scout trooper = İzci asker
 • Second Imperium = İkinci Egemenlik
 • Separatist Council = Ayrılıkçı Konseyi
 • Separatist Senate = Ayrılıkçı Senatosu
 • Shadow Collective = Gölge Birliği
 • Shadow Council = Gölge Konseyi
 • Shadow stormtrooper = Gölge stormtrooperı
 • Shadow Trooper = Gölge Askeri
 • Shepherd Squadron = Çoban Filosu
 • Shock Trooper = Baskın Askeri
 • Sienar Fleet Systems = Sienar Filo Sistemleri
 • Sith Empire (Jedi Civil War) = Sith İmparatorluğu (Jedi İç Savaşı)
 • Sith Empire (Post-Great Hyperspace War) = Sith İmparatorluğu (Büyük Hiperuzay Savaşı sonrası)
 • Sith Eternal = Ebedi Sith
 • Sith Order = Sith Düzeni
 • Sith Triumvirate = Sith Üçler Erki
 • Slaver Syndicate = Köle Taciri Çetesi
 • Sovereign Latitudes of Maracavanya = Maracavanya Egemen Enlemi
 • Spaceworks = Uzayişleri
 • Spectres = Hortlaklar
 • Squad = Manga
 • Squadron = Filo (küçük)
 • Squall Squadron = Fırtına Filosu
 • Ssi-ruuvi Imperium = Ssi-ruuvi Egemenliği
 • Stark Commercial Combine = Stark Ticari Birleşimi
 • Storm commando = Yıldırım komandosu
 • Stormmedic = Storm-doktor ("Storm" terimi stormtrooperlardan geliyor bu yüzden çevrilmemeli ancak "medic", Star Wars'a özgü bir terim değil.)
 • Stormrifle = Storm-tüfek ("Storm" terimi stormtrooperlardan geliyor bu yüzden çevrilmemeli ancak "rifle", Star Wars'a özgü bir terim değil.)
 • Stormsniper = Storm-nişancı ("Storm" terimi stormtrooperlardan geliyor bu yüzden çevrilmemeli ancak "nişancı", Star Wars'a özgü bir terim değil.)
 • Stormsurgeon = Storm-cerrah ("Storm" terimi stormtrooperlardan geliyor bu yüzden çevrilmemeli ancak "surgeon", Star Wars'a özgü bir terim değil.)
 • Stormtrooper Grenadier = Bombacı stormtrooper
 • Sun Guard = Güneş Muhafızı
 • Super Commando = Süer Komando
 • Supremacist = Üstüncü
 • Syndicure = Müşavirlik
 • Task force/ Taskforce = Görev gücü
 • Techno Union = Tekno Birliği
 • Tempest Squadron = Bora Filosu
 • Terror Trooper = Terör Askeri
 • Tierfon Yellow Aces = Tierfon Sarı Aslar
 • Titan Squadron = Titan Filosu
 • Torrent Company = Sel Tayfası
 • Trade Federation = Ticaret Federasyonu
 • Trade Federation armaments committee = Ticaret Federasyonu silahlanma komitesi
 • Trade Federation Directorate = Ticaret Federasyonu Müdürlüğü
 • Trade Federation of Planets = Ticari Gezegenler Federasyonu
 • Traxus Division = Traxus Tümeni
 • Triumphant-class dark trooper = Galip-sınıfı kara asker
 • Typhoon Squadron = Tayfun Filosu
 • Ubdurian Empire = Ubduria İmparatorluğu
 • Unforgettables = Unutulmazlar
 • Unity of Community = Halkın Birliği
 • Unity Council = Birlik Konseyi
 • Urban Assault dark trooper = Şehirsel Taarruz kara askeri
 • Utapaun Committee = Utapaulu Komitesi
 • Vader's Special Force Trooper = Vader'ın Özel Kuvvetler Askeri
 • Vanguard Squadron = Vanguard Filosu
 • Vertigo Company = Veritogu Şirketi
 • Victory-class dark trooper
 • Victory-class dark trooper = Zafer-sınıfı kara asker
 • Viper Alpha = Alfa Engerek
 • Wetland assault stormtrooper = Sulak taarruz stormtrooperı
 • Whiplash = Kamçı
 • White Worms = Beyaz Solucanlar
 • Wookiee underground resistance movement = Wookiee gizli direniş hareketi örgütü
 • Wookiee unerground = Wookiee gizli örgütü
 • Wraiths = Hayaletler (Mandalor)
 • Xomit Transport Systems = Xomit Nakil Sistemleri
 • Yellow Squadron = Sarı Filo
 • Yuuzhan Vong Paratrooper = Yuuzhan Vong Paraşütçüsü
 • Zeffo Sage = Zeffo Bilgeleri
 • Zero-G assault stormtrooper = Yerçekimsiz taarruz stormtrooperı
 • Zygerrian Slave Empire = Zygerria Köle İmparatorluğu

Unvan ve rütbeler

 • Adjutant General = General Yardımcısı
 • Admiral of the Fleet = Filo Amirali (Amirallik)
 • Allegiant General = Sadık General
 • Ancient Dark Lord = Antik Kara Lord
 • Arbiter-general = Hakem-general
 • Archduke = Arşidük
 • Aristocra = Aristokra
 • Baron Administrator = İdari Baron
 • Beastmaster = Canavarustası
 • Black Leader = Kara Lider
 • Cadet = Harbiyeli
 • Caretaker of First Knowledge = İlk Bilgi Koruyucusu
 • Captain (Gemi) = Kaptan
 • Captain (Ordu) = Yüzbaşı
 • Chairman = Yönetim Kurulu Başkanı
 • Chancellor = Şansölye
 • Chief Librarian = Şef Kütüphaneci
 • Clone cadet = Klon harbiyelisi
 • Clone Captain = Klon Yüzbaşı
 • Clone Commander = Klon Komutanı
 • Clone commando = Klon komando
 • Clone Lieutenant = Klon Teğmen
 • Clone Marshal Commander = Klon Mareşal Komutan
 • Clone Private = Klon Er
 • Clone Sergeant = Klon Çavuş
 • Clone shadow trooper = Klon gölge askeri
 • Clone trooper = Klon asker
 • Clone trooper pilot = Klon pilot asker
 • Colonel = Albay
 • Commandant = Amir
 • Commander = Komutan
 • Commander-in-Chief = Başkomutan
 • Commanding officer = Birlik Komutanı
 • Commodor = Komodor
 • Constable = Emniyet müdürü
 • Councilor (Chiss Yükselişi) = Danışman (Chiss Yükselişi)
 • Dark Lord = Kara Lord
 • Dark Lord of the Sith = Sith'in Kara Lordu
 • Dark trooper = Kara asker
 • Duke/Duchess = Dük/Düşes
 • Emperor's Hand (title) = İmparator'un Eli (unvan)
 • Ensign = Bayraktar
 • EVO Troopers (Environmental) = ÇVR Askerleri (Çevresel)
 • Eye of the Nihil = Nihil'in Gözü
 • Fist = Yumruk
 • Fleet Admiral = Filo Amirali
 • Force Wielder = Güç Hükümdarı
 • Foreman = Ustabaşı
 • Foundling = Kimsesiz
 • Galactic Emperor = Galaktik İmparator
 • Governor = Vali
 • Grand Admiral = Baş Amiral
 • Grand General = Baş General
 • Grand Inquisitor = Baş Engizisyoncu (unvan)
 • Grand Master = Büyük Usta
 • Grand Moff = Büyük Moff
 • Hand (One Sith) = El (Tek Sith)
 • Head of Security = Güvenlik Şefi
 • High Jedi General = Yüksek Jedi General
 • Inquisitor = Engizisyoncu
 • Instructor = Eğitmen
 • Jedi Commander = Jedi Komutan
 • Jedi Consular = Jedi Danışman
 • Jedi Guardian = Jedi Gardiyan
 • Jedi Knight = Jedi Şövalyesi
 • Jedi Master = Jedi Ustası
 • Junior Captain = Ast Yüzbaşı
 • Junior Commander = Ast Komutan
 • Lieutenant = Teğmen
 • Lieutenant Commander = Teğmen Komutan
 • Lore Keeper = Bilgi Bekçisi
 • Major = Binbaşı
 • Majordomo = Vekilharç
 • Mandalore The Great = Büyük Mandalore
 • Master of the Order = Düzenin Ustası
 • Merit adoptive = Fazilet üvey
 • Mid Commander = Orta Komutan
 • Naval chief = Donanma amiri
 • Padawan = Padawan
 • Patriarch = Aile reisi
 • Prime Minister = Başbakan
 • Procurator of Justice = Adalet Vekili
 • Ranking distant = Tasnif akraba
 • Rear Admiral = Tuğramiral
 • Regent = Naip
 • Senior Captain = Kıdemli Yüzbaşı
 • Senior Commander = Kıdemli Yüzbaşı
 • Senior Jedi General = Kıdemli Jedi General
 • Sergeant = Çavuş
 • Sith alchemist = Sith simyacı
 • Sith apprentice = Sith çırağı
 • Sith Inquisitor = Sith Engizisyoncu
 • Sith Lord = Sith Lordu
 • Sith Master = Sith Ustası
 • Sith Warrior = Sith Savaşçı
 • Speaker (Chiss Yükselişi) = Hatip (Chiss Yükselişi)
 • Supreme Chancellor = Yüce Şansölye
 • Supreme Commander = Yüce Komutan
 • Supreme Leader (Confederacy of Independent Systems) = Yüce Lider (Bağımsız Sistemler Konfederasyonu)
 • Supreme Leader = Ulu Lider
 • Supreme Overlord = Yüce Derebeyi
 • Supreme Prophet = Yüce Peygamber
 • Syndic = Müşavir
 • The Elder = Kadim
 • The Mandalore = Mandalore (unvan)
 • Trial-born = Duruşma doğumlu
 • Vice Admiral = Koramiral
 • Vice Chairman = Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
 • Viceroy = Genel vali
 • Voice = Ses
 • War-lord/Warlord = Savaş lordu
 • Youngling = Jedi genci

Diğer

 • Six-Card Gizka Limit = Altı Kartlı Gizka Limiti
 • Stardust = Yıldıztozu
 • Strand-cast = Zincir tasarım
 • Exosuit = Eksogiysi
 • Jedi robes = Jedi cübbesi

Güç yetenekleri

 • Spell of concealment = Saklanma büyüsü
 • Summon fear = Korku çağrısı
 • Transfer essence = Öz transferi

Evren içi içerikler

 • 2,000 Senators = 2.000 Senatör
 • A New Dawn = Yeni Bir Şafak
 • Absolute Power = Mutlak Güç
 • Assure Our Victory! = Zaferimizi Güvenceye Al!
 • Back the Imperial Forces = İmparatorluk Güçlerini Destekle
 • Black Market (propaganda) = Karaborsa (propaganda)
 • Book of Practical Lightsaber Technique = Pratik Işın Kılıcı Teknikleri Kitabı
 • Book of Sith = Sith Kitabı
 • Bounty Hunters Guild Handbook = Ödül Avcıları Loncası El Kitabı
 • Buy Republic War Bonds = Cumhuriyet Savunma Tahvillerini Al
 • Carry Identification = Kimlik Taşı
 • Combat Techniques of a Jedi Battlemaster = Bir Jedi Savaş Ustasının Muharebe Teknikleri
 • COMPNOR Recruitment = YDKK Personel Alımı
 • Count Dooku: Words of Truth = Kont Dooku: Hakikat Sözleri
 • Death is All They Bring = Getirdikleri Tek Şey Ölüm
 • Defenders = Müdafiler
 • Deliver Us From Jedi Evil = Bizi Jedi Belasından Kurtar
 • Do Not Bind His Hands = Ellerini Bağlamayın
 • Do Your Part! = Payına Düşeni Yap!
 • Endor is A Lie = Endor Bir Yalan
 • Evil Has Its Eyes On You = Kötülük Gözünü Sana Dikti
 • Expose, Pursue, Destroy = İfşa Et, Takip Et, Yok Et
 • Fighting for Your Independence = Senin Bağımsızlığın için Savaşıyor
 • Fly For Freedom = Özgürlük için Uç
 • Holding Back the Chaos = Kaosu Geride Tutuyor
 • If the Headgear Fit = Kask Uyuyorsa
 • Imperial Campaign Poster 34.371.C = İmparatorluk Sefer Posteri 34.371.C
 • Imperial Domination = İmparatorluk Hükmü
 • Imperial Handbook: A Commander's Guide = İmparatorluk El Kitabı: Bir Komutanın Rehberi
 • Imperius Unitada ober Totallex = Imperius Unitada ober Totallex
 • Invest Wisely = Zekice Yatırım Yap
 • Jedi Unite for Peace = Jedi Barış için Birleş
 • Jedi vs. Sith: The Essential Guide to the Force = Jedi vs. Sith: Temel Güç Rehberi
 • Join = Katıl
 • Join the Imperial Navy = İmparatorluk Donanması'na Katıl
 • Join the SAGroup = GGrubu'na Katıl
 • Join the Tide of Victory! = Zafer Cereyanına Katıl!
 • Junior Jedi Training Manual = Genç Jedi Eğitim Kılavuzu
 • Keep Our Republic Secure = Cumhuriyetimizi Güvende Tut
 • Legitimate Power = Yasal Güç
 • Liberty for All = Herkes için Özgürlük
 • Might is All = Kudret Her Şey
 • Millennial Celebration Invitation = Bin Yıl Kutlama Daveti
 • Naboo Coronation = Naboo Taç Töreni
 • Nothing Beats an Academy Education = Hiçbir Şey Akademi Eğitimini Geçemez
 • Padawan's Resource Guide = Padawanın Kaynak Rehberi
 • Pinnacle of Freedom, The Resistance = Özgürlüğün Zirvesi, Direniş
 • Political Doubletalk = Siyasi Laf Salatası
 • Protect the Republic = Cumhuriyet'i Koru
 • Rebels Are Terrorists = Asiler Teröristtir
 • Rebuild the Death Star = Ölüm Yıldızı'nı Dirilt
 • Remember Alderaan = Alderaan'ı Unutma
 • Report Imperial Holdouts = İmparatorluk Hücrelerini Repor Et
 • Report Sedition = İsyanı Rapor Et
 • Resistance (poster) = Direniş (poster)
 • Rise = Yüksel
 • Safe In Our Hands = Elimizde Güvende
 • Security in Strength & Order in Obedience = Metanette Güvenlik & İtaatte Düzen
 • Settle the Outer Rim = Dış Halka'ya Yerleş
 • Sienar Fleet Systems mural = Sienar Filo Sistemleri mürayı
 • Speculations on Tactics of the Sith = Sith Taktikleri üzerine Tahminler
 • Stand Strong = Güçlü Dur
 • Stay on Target = Hedefte Kal
 • Strength & Obedience = Metanet & İtaat
 • Studies of the Force = Güç Çalışmaları
 • Support the Boys in White = Beyazlı Çocukları Destekle
 • Taxation Without Federation = Federasyonsuz Vergi
 • The Bounty Hunter Code = Ödül Avcısı Kodu (kitap)
 • The Jedi Path: A Manual for Students of the Force = Jedi Yolu: Güç'ün Öğrencileri için bir Kılavuz
 • The Massacre at Tuanul = Tuanul'da Katliam
 • The Military Creation Act = Askeri Yaratma Yasası
 • The Rule of Two = İkili Yönetim (kitap)
 • The Sports Greatest Rivalry = Sporun En Büyük Rekabeti
 • The Starfighter Pilot's Handbook = Yıldız Savaşçısı Pilotunun El Kitabı
 • Unite = Birleş
 • Untitled (defaced Join) = Başlıksız (bozulmuş Katıl)
 • Untitled (He Cant Do It Alone) = Başlıksız (Yalnız Yapamaz)
 • Untitled (Join the Rebellion) = Başlıksız (İsyan'a Katıl)
 • Untitled (Loose Lips) = Başlıksız (Boşboğazlık)
 • Untitled = Başlıksız
 • Untitled Death Watch piece = Başlıksız Ölüm Gözcüleri parçası
 • Vote Yes on Prop 31-814D = Prop 31-814'ye Evet Oyu Ver
 • We Can Do It! = Yapabiliriz!
 • We Fight, We Win = Savaşırsak, Kazanırız
 • We Will Beat Them Again = Onları Yine Yeneceğiz
 • What Will You Do = Ne Yapacaksın
 • Whos Pulling the Strings? = İpler Kimin Elinde?
 • Your Lightsaber and You = Işın Kılıcın ve Sen
 • Your World Next = Sıradaki Senin Dünyan

Türkçeye çevrilmiş içerikler

 • Star Wars: Episode I The Phantom Menace = Star Wars: Bölüm I Gizli Tehlike
 • Star Wars: Episode II Attack of the Clones = Star Wars: Bölüm II Klonların Saldırısı
 • Star Wars: Episode III Revenge of the Sith = Star Wars: Bölüm III Sith'in İntikamı
 • Star Wars: Episode IV A New Hope = Star Wars: Bölüm IV Yeni Bir Umut
 • Star Wars: Episode V The Empire Strikes Back = Star Wars: Bölüm V İmparator'un Dönüşü
 • Star Wars: Episode VI Return of the Jedi = Star Wars: Bölüm VI Jedi'ın Dönüşü
 • Star Wars: Episode VII The Force Awakens = Star Wars: Bölüm VII Güç Uyanıyor
 • Star Wars: Episode VIII The Last Jedi = Star Wars: Bölüm VIII Son Jedi
 • Star Wars: Episode IX The Rise of Skywalker = Star Wars: Bölüm IX Skywalker'ın Yükselişi
 • Solo: A Star Wars Story = Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
 • Rogue One: A Star Wars Story = Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
 • Star Wars: The Clone Wars (TV series) = Star Wars: Klon Savaşları (TV dizisi)
 • Star Wars: The Clone Wars (film) = Star Wars: Klon Savaşları (film)
 • Dark Disciple = Karanlık Mürit
 • Darth Bane: Path of Destruction = Darth Bane: Yıkım Yolu
 • Darth Bane: Rule of Two = Darth Bane: İkili Yönetim
 • Darth Bane: Dynasty of Evil = Darth Bane: Kötülüğün Hanedanı
 • Heir to the Empire = İmparatorluğun Varisi
 • Battlefront: Twilight Company = Battlefront: Alacakaranlık Bölüğü
 • Battlefront II: Inferno Squad = Battlefront II: Cehennem Mangası
 • Lost Stars = Kayıp Yıldızlar
 • Bloodline = Kan Bağı
 • The Cestus Deception = Cestus Hilesi
 • Shatterpoint (novel) = Hassas Nokta
 • Yoda: Dark Rendezvous = Yoda: Karanlık Buluşma
 • Labyrinth of Evil = Kötülük Labirenti
 • Dark Lord: The Rise of Darth Vader = Kara Lord: Darth Vader
 • A New Hope: The Life of Luke Skywalker = Luke Skywalker'ın Efsanevi Yaşam Öyküsü
 • Han Solo at Stars' End = Han Solo Yıldızın Ucunda
 • Journey to Star Wars: Force Awakens = Star Wars: Güç Uyanıyor Alemine Yolculuk
 • The Weapon of a Jedi: A Luke Skywalker Adventure = Star Wars: Bir Jedi ve Silahı
 • Moving Target: A Princess Leia Adventure = Star Wars: Hareketli Hedef
 • Smuggler's Run: A Han Solo & Chewbacca Adventure = Star Wars: Kaçakçı'nın Kaçışı
 • Darth Maul: Shadow Hunter = Darth Maul: Gölge Avcı
 • Dark Apprentice (novel) = Karanlık Çırak (roman)
 • Champions of the Force = Güç'ün Kahramanları
 • Jedi Search = Jedi Arayışı
 • Star Wars: Episode I The Phantom Menace (novelization) = Star Wars: Bölüm I Gizli Tehlike (romanlaştırma)
 • Star Wars: Episode II Attack of the Clones (novelization) = Star Wars: Bölüm II Klonların Saldırısı (romanlaştırma)
 • Star Wars: Episode III Revenge of the Sith (novelization) = Star Wars: Bölüm III Sith'in İntikamı (romanlaştırma)
 • Star Wars: A New Hope (paperback novel) = Star Wars: Yeni Bir Umut (ciltsiz roman)
 • Star Wars: The Empire Strikes Back (paperback novel) = Star Wars: İmparator (ciltsiz roman)
 • Star Wars: Return of the Jedi (paperback novel) = Star Wars: Jedi'ın Dönüşü (ciltsiz roman)
 • Dark Force Rising = Karanlık Gücün Yükselişi
 • The Last Command = Son Emir
 • The New Jedi Order: Vector Prime = Yeni Jedi Düzeni: Vector Prime

Kısa hikayeler

 • The Bucket = Kova
 • The Sith of Datawork = Bilgi İşlemdeki Sith
 • Stories in the Sand = Kumdan Çıkan Öyküler
 • Reirin (short story) = Reirin (kısa hikaye)
 • The Red One = Kırmızı Olanı
 • Rites = Ayinler
 • Master and Apprentice (short story) = Usta ile Çırak (kısa hikaye)
 • Beru Whitesun Lars (short story) = Beru Whitesun Lars (kısa hikaye)
 • The Luckless Rodian = Talihsiz Rodia'lı
 • Not for Nothing = Boş Yere Durmak Yok
 • We Don't Serve Their Kind Here = Burada Onun Gibilere Hizmet Etmeyiz
 • The Kloo Horn Cantina Caper = Kloo Kornolu Bar Soygunu
 • Added Muscle = Ek Kas Gücü
 • You Owe Me a Ride = Bana Bir Gemi Borçlusun
 • The Secrets of Long Snoot = Koca Burun'un Sırları
 • Born in the Storm = Fırtınada Doğan
 • Laina (short story) = Laina (kısa hikaye)
 • Fully Operational (short story) = Tamamen Çalışır Durumda (kısa hikaye)
 • An Incident Report = Olay Tutanağı
 • Change of Heart = Kuşku Tomurcuğu
 • Eclipse (short story) = Tutulma (kısa hikaye)
 • Verge of Greatness = İhtişamın Eşiğinde
 • Far Too Remote = Aşırı Uzak
 • The Trigger = Tetik
 • Of MSE-6 and Men = FRE-6 ve İnsanlar
 • Bump = Küt Diye
 • End of Watch = Vardiya Sonu
 • The Baptist = Vaftizci
 • Time of Death = Ölüm Zamanı
 • There is Another = Birisi Daha Var
 • Palpatine (short story) = Palpatine (kısa hikaye)
 • Sparks (short story) = Kıvılcım (kısa hikaye)
 • Duty Roster = Görev Dağılımı
 • Desert Son = Çölün Oğlu
 • Grounded = Yerde
 • Contingency Plan = Beklenmedik Durum Planı
 • The Angle = Bakış Açısı
 • By Whatever Sun = Devran Dönümü
 • Whills (short story) = Tarihi Yazanlar
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.