FANDOM


Нова Республіка Канон

AurekBeshCreshDornEskFornGrekHerfIskJenthKrillLethMernNernOskPethQekReshSenthTrillUskVevWeskXeshYirtZerekCherekEnthOnithKrenthNenOrenthShenThesh

Передмова

Ця довідка описує консенсус спільноти стосовно прийнятих норм та практик.

Для уникнення термінологічного хаосу в статтях, адміністрація просить дотримуватись чинного перекладу.
З пропозиціями та зауваженнями прохання звертатися до адміністратора Staszhel.

Для відтворення іншомовних імен та назв українською мовою Державним департаментом інтелектуальної власності рекомендовано дотримуватися таких принципів:

 • опосередкованість — іншомовні імена і назви треба транслітерувати через посередництво транскрипції, записаної міжнародними транскрипційними знаками;
 • безпосередність — транслітерування здійснюють без посередництва інших мов;

однозначність — кожному транскрипційному знакові чи знакосполуці відповідає лише одна українська літера чи літеросполука;

 • точність — українська транслітерація повинна якомога точно засобами української мови передавати вимову назв мовою оригіналу;
 • традиційність — правила повинні якомога менше суперечити наявній практиці транслітерування;
 • нормативність — транслітерація має статус українського тексту і повинна бути узгоджена з чинним українським правописом;
 • простота і зручність застосовування — правила транслітерування повинні бути максимально прості і легкі для користувача.

Транскрибування англійського тексту

Запис англійських слів українськими літерами (українська транскрипція) здійснюється за посередництва фонетичної транскрипції (принцип опосередкованості). Наступна таблиця встановлює правила транслітерації українськими літерами фонетичної транскрипції англійських слів:

Англійський звук Англійський звук (IPA) Український еквівалент Приклад тексту (англ.) Звучання слова (англ., IPA) Транскрибування (укр.)
1. а [α:]

[eі]
[æ]
[єə]
[ə]

a

ей
е
ер
а

park

state
stand
care
aroma

[pα:k]

[steit]
[stænd]
[kєə]
[ə'roumə]

парк

стейт
стенд
кер
ароума

2. b [b] б boots [bu: ts] бутс
3. c [s]

[k]

c

к

central

cannery

['sentrəl]

['kænəri]

сентрал

кенері

4. ch [ʧ]
ч check [ʧek] чек
5. ck [k] к deck [dek] дек
6. d [d] д door [dо:] дор
7. e [і:]

[e]
[іə]
[ə:]
[і]

і

е
ір
ер
е

veto

pen
bere
university
electric

['vi: tou]

[pen]
['biə]
[ju: ni'və:siti]
[i'lektrik]

вітоу

пен
бір
юніверсіті
електрік

8. ee [і:] і meet [mi: t] міт
9. ew [ju:] ю new [nju:] нью
10. f [f] ф formation [fɔ:'meiʃən] формейшон
11. g [dз]

[g]

дж

ґ

gem

group

[dзеm]

[gru: p]

джем

ґруп

12. h [h] х

г

hall

Idaho
herbicide

RP: [hɔːl], AE: [hɔl]

[ˈaɪdəhoʊ]
[hə:bisaid]

хол

Айдахо
гербіцид

13. i [i] / [ɪ]

[ai]
ir: [ə:], [ɜː]

і

и
ай
е

filter

ring
fire
sir

['fɪltə]

[ɹɪŋ]
['faiə]
[ˈsɜː]

фільтр / ринг

фаєр
сер

14. j [dз] дж job [dзоb] джоб
15. k [k] к king [kiŋ] кінґ
16. l [l] л lime [laim] лайм
17. m [m] м machine [mə'ʃi: n] машин
18. n [n]

ng: [ŋ]

н

ng: нг

new

ring

[nj:u]

[ɹɪŋ]

н'ю

ринг

19. o [ou]

[ɔ]
[ɔ:]
[ə:]
[ə]
[ʌ]

оу

о
ор
ор
о
о

stone

fox
more
work
technology
company

[stoun]

[foks]
[mɔ:]
[wə:k]
[tek'nɔlədзі]
['kʌmpəni]

стоун

фокс
мор
ворк
текнолоджі
компані

20. oi [оі] ой noise [noiz] нойз
21. oy [oi] ой boy [boi] бой
22. p [p] п plotter [plotə] плотер
23. ph [f] ф factory ['fæktəri] фектері
24. qu [kw] кв quick [kwik] квік
25. r [r] р reck [rek] рек
26. s [z]

[s]

з

с

closed

service

[klouzd]

['sə:vis]

сервіс
27. sh [ʃ] ш shell [ʃel] шел
28. t [t] т tab [tæb] теб
29. tch [ʧ] ч match [mætʧ] мач
30. th [ð]

[θ]

з

т

this

three

[ðis]

[θri:]

зис

трі

31. tion [ʃən] шон nation

national

[neiʃən]

['næʃənəl]

нейшон

нешонал

32. u [ju:]

[ʌ]
[juə]
[ə:]
[ə]

ю

а
юр
ур
у

tube

mud
pure
turn
industry

[tju: b]

[mʌd]
[pjuə]
[tə:n]
['indəstri]

тьюб

мад
п'юр
турн
індустрі

33. v [v] в service [sə:vis] сервіс
34. w [w] в / у welding / Owen ['weldiŋ] / RP: [ˈəʊɪn], AE: [ˈoʊɪn] велдинг / Оуен
35. x [gz]

[ks]

ґз

кс

example

box

[ig'zα:mpl]

[boks]

еґзампл

бокс

36. y [аі]

[і]
[j]
yr: [ə:]

ай

і / и
й
е

shy

myth
yard
Myrtle

[ʃai]

[miθ]
[jα:d]
[mə:tl]

шай

міт
ярд
Мертл

37. z [z] з zone [zoun] зоун

Загальні настанови

 • Неподвоєні й подвоєні приголосні
  • При перекладі загальних назв подвоєння приголосних не передається: гат (англ. Hutt), моф (англ. Moff) тощо.
  • У власних назвах подвоєння зазвичай зберігаються: Чубакка (англ. Chewbacca), Асажж Вентресс (англ. Asajj Ventress) тощо.

Чинний переклад окремих назв

A

C

E

M

S

T

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.