Bạn có thể sử dụng ký tự đại diện (wildcard), ví dụ “*.wikipedia.org”; ít nhất phải có tên miền cấp cao nhất, thí dụ “*.org”.
Các giao thức này được hỗ trợ: bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp:; mặc định là http:// nếu không định rõ giao thức trong truy vấn.

Tìm kiếm liên kết ngoài
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.