Tiếng Việt Star Wars Wiki
Advertisement

Palpatine Sidious.

Emperor RotJ.png
Sheev Palpatine

Emperor RotJ.png

Thông tin tiểu sử
Hành tinh

Naboo

Ngày sinh

84 BBY

Mô tả vật lý
Tự thời gian và thông tin chính trị
Advertisement