Hiệp sĩ dòng Ren

"Even you, master of the Knights of Ren, have never faced such a test."

(Kể cả ngươi, thủ lĩnh của Hiệp sĩ dòng Ren, chưa bao giờ đối mặt với một thử thách như vậy.)

―Supreme Leader Snoke, nói với Kylo Ren

Hiệp sĩ dòng Ren là một tổ chức bóng tối hoạt động dưới sự chỉ huy của Chỉ huy Tối cao Snoke của Tổ chức Thứ Nhất. Kylo Ren là thành viên của tổ chức.

Xuất hiện

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.